දැනුම හැදෑරීම අනුගමය කරන්න.

ඔබ ලොග් වී නොමැත.
ඔබේ ප්‍රගතිය වර්ධනය කරගැනීමට, ලකුණු රැස් කිරීමට සහ තරඟවලට පිවිසීමට (තා) සිප්සැල මෙවලමේ දැන් ලියාපදිංචි වන්න, ලියාපදිංචි වීමෙන් පසු ඔබ ඉගෙන ගන්නා මාතෘකාවට විද්‍යුත් සහතිකයක් ලැබෙනු ඇත.

කාල අභියෝගය

ඔබට තත්පර 60 ක් ඇත, හැකි තරම් ප්‍රශ්න වලට නිවැරැදි ව පිළිතුරු දීමට උත්සාහ කරන්න. සෑම නිවැරැදි පිළිතුරකට ම ඔබට ලකුණු 10 ක් ලැබෙන අතර සෑම වැරදි පිළිතුරකට ම ඔබට ලකුණු 5 ක් අහිමි වේ.


ඔබ ලොග් වී නොමැත

ක්‍රීඩක ලැයිස්තුවේ අනුපිළිවෙලට ප්‍රදර්ශනය කිරීම සඳහා කරුණාකර ඔබේ නම ඇතුළත් කරන්න.