දැනුම හැදෑරීම අනුගමය කරන්න.

ඔබ ලොග් වී නොමැත.
ඔබේ ප්‍රගතිය වර්ධනය කරගැනීමට, ලකුණු රැස් කිරීමට සහ තරඟවලට පිවිසීමට (තා) සිප්සැල මෙවලමේ දැන් ලියාපදිංචි වන්න, ලියාපදිංචි වීමෙන් පසු ඔබ ඉගෙන ගන්නා මාතෘකාවට විද්‍යුත් සහතිකයක් ලැබෙනු ඇත.

මරණය හා සම්බන්ධ කරුණු

මරණය යනු කාරණයේ අවසානය නොවේ, නමුත් එය මිනිසාට නව අවධියක් වන අතර මරණින් මතු ජීවිතයේ සම්පූර්ණ ජීවිතයක ආරම්භය වේ. ඉස්ලාමය කෙනෙකුගේ උපතේ සිට ම ඔහුගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමට උනන්දු වූවා සේම, -මියගිය තැනත්තාගේ ඥාතීන්ගේ තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගෙන- ඔහුගේ අයිතීන් සුරැකීමේ ප්‍රතිපාදන දඉස්ලාමය අවධාරණය කර ඇත.

පාඩම්

ජීවිතය සහ මරණය පිළිබඳ සත්‍යය
ජනාසාවක් නෑවීම සහ කෆන් කිරීම
ජනාසා සලාතය ඉටු කිරීම සහ වළ දැමීමේ ක්‍රමය
අන්තිම කැමැත්ත සහ දේපළ බෙදා දීම