දැනුම හැදෑරීම අනුගමය කරන්න.

ඔබ ලොග් වී නොමැත.
ඔබේ ප්‍රගතිය වර්ධනය කරගැනීමට, ලකුණු රැස් කිරීමට සහ තරඟවලට පිවිසීමට (තා) සිප්සැල මෙවලමේ දැන් ලියාපදිංචි වන්න, ලියාපදිංචි වීමෙන් පසු ඔබ ඉගෙන ගන්නා මාතෘකාවට විද්‍යුත් සහතිකයක් ලැබෙනු ඇත.

දේව දූත මුහම්මද්තුමාණන් පිළිබඳ දැනගැනීම

දේව දුතයාණන්ගේ පෞරුෂත්වය, තරාතිරම හා සුන්නාව පිළිබඳ හඳුනා ගැනීම

පාඩම්

දේව දූත මුහම්මද්තුමාණන්ට පහළ කරන ලද රිසාලතය හෙවත් දේව පණිවිඩය
දේව දූත මුහම්මද්තුමාණන්ගේ සීරාව හෙවත් චරිතාපදානය
දේව දූතයාණන්ගේ අලංකාර ගතිගුණ හා සාරධර්ම
වකෘත්වයෙන් පසු දේව දූතයාණන්ගේ චරිතාපදානය