දැනුම හැදෑරීම අනුගමය කරන්න.

ඔබ ලොග් වී නොමැත.
ඔබේ ප්‍රගතිය වර්ධනය කරගැනීමට, ලකුණු රැස් කිරීමට සහ තරඟවලට පිවිසීමට (තා) සිප්සැල මෙවලමේ දැන් ලියාපදිංචි වන්න, ලියාපදිංචි වීමෙන් පසු ඔබ ඉගෙන ගන්නා මාතෘකාවට විද්‍යුත් සහතිකයක් ලැබෙනු ඇත.

පිරිසිදු වීම

 සලාතය යනු සාක්ෂි දෙකෙන් පසු ඉස්ලාමයේ දෙවන කුළුණ වන අතර, පිරිසිදු වීමකින් තොරව සලාතය වලංගු නො වන බැවින්, ශිෂ්‍යයා තම සලාතය වලංගු කිරීම සඳහා පාරිශුද්ධත්වයේ විධිවිධාන ඉගෙනීම ආරම්භ කිරීම සුදුසු ය.

පාඩම්

(ස්වාභාවික කෘතය) අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමේ හා එයින් පිරිසිදුවීමේ විනයන්
මහා කිල්ල හා ස්නානය කිරීම.
පිරිසිදු කිරීම හා සම්බන්ධ විශේෂ අවස්ථාවන්
(පෙර සිට පැවත එන) පිරිසිදුකම රැකීමේ පිළිවෙත්.

වීඩියෝ