දැනුම හැදෑරීම අනුගමය කරන්න.

ඔබ ලොග් වී නොමැත.
ඔබේ ප්‍රගතිය වර්ධනය කරගැනීමට, ලකුණු රැස් කිරීමට සහ තරඟවලට පිවිසීමට (තා) සිප්සැල මෙවලමේ දැන් ලියාපදිංචි වන්න, ලියාපදිංචි වීමෙන් පසු ඔබ ඉගෙන ගන්නා මාතෘකාවට විද්‍යුත් සහතිකයක් ලැබෙනු ඇත.

හජ්

හජ් වනාහි ඉස්ලාම්හි පස්වන මහා කුළුණ වේ. හැකියා ව ඇති වැඩිහිටි මුස්ලිම්වරයකු ජීවිතයේ එක් වරක්  එය ඉටු කිරීම අනිවාර්ය වේ.

පාඩම්

මක්කාවෙහි හා මස්ජිදුල් හරාම් හි මහිමය
හජ් යන්නෙහි තේරුම සහ එහි මහිමයන්
ඉහ්රාම් තත්ත්වයෙහි තහනම් වූ කරුණු
මදීනා ව බැහැ දැකීම