දැනුම හැදෑරීම අනුගමය කරන්න.

ඔබ ලොග් වී නොමැත.
ඔබේ ප්‍රගතිය වර්ධනය කරගැනීමට, ලකුණු රැස් කිරීමට සහ තරඟවලට පිවිසීමට (තා) සිප්සැල මෙවලමේ දැන් ලියාපදිංචි වන්න, ලියාපදිංචි වීමෙන් පසු ඔබ ඉගෙන ගන්නා මාතෘකාවට විද්‍යුත් සහතිකයක් ලැබෙනු ඇත.

සලාතය

සලාතය වනාහි දහමෙහි මුඛ්‍ය කරුණ එයයි. නැමදුම හා සම්බන්ධ දෙයින් දැන ගත යුතු වැදගත්ම දෙය එයයි. එය සාක්ෂි දෙකෙන් පසු ඉස්ලාම් දහමෙහි දෙ වන කුළුණ වන අතර පුද්ගලයෙකුගේ ඉස්ලාමය වලංගු වන්නේ එය ඉටු කිරීමෙන් පමණි.

පාඩම්

සලාත් යන්නෙහි අර්ථය හා එහි මහිමය
සලාතයේ කොන්දේසි හා එහි නීතිය.
සලාතය ඉටු කරන ආකාරය
සූරතුල් ෆාතිහාවෙහි අර්ථ විවරණය
සලාතයේ අර්කාන් හෙවත් මූලිකාංග සහ එහි අනිවාර්ය කරුණු
සුන්නත් සලාතයන් ඉටු කිරීමට තහනම් වේලාවන්
අදාන් (සලාතයේ ඇරයුම)
සලාතය තුළ බියබැතිමත්කම
මගියා හා රෝගියාගේ සලාතය

වීඩියෝ