දැනුම හැදෑරීම අනුගමය කරන්න.

ඔබ ලොග් වී නොමැත.
ඔබේ ප්‍රගතිය වර්ධනය කරගැනීමට, ලකුණු රැස් කිරීමට සහ තරඟවලට පිවිසීමට (තා) සිප්සැල මෙවලමේ දැන් ලියාපදිංචි වන්න, ලියාපදිංචි වීමෙන් පසු ඔබ ඉගෙන ගන්නා මාතෘකාවට විද්‍යුත් සහතිකයක් ලැබෙනු ඇත.

අල්හදීස් හා අස්සුන්නා

සුන්නාවේ මහිමය හා ඉස්ලාමීය නීති සම්පාදනයෙහි ලා එය ප්‍රධාන මූලාශ්‍රයක් ලෙස සැලකීම පිළිබඳ දැනගැනීම හා අස්සුන්නාවට අයත් මූලික හා වැදගත් ම ග්‍රන්ථ පිළිබඳ දැනගැනීම.

පාඩම්

දේව දූතයාණන්ගේ සුන්නාව
සුන්නාහ් හෙවත් නබි වදන් ගොණු කිරීම සහ වැදගත් හදීස් ග්‍රන්ථ