දැනුම හැදෑරීම අනුගමය කරන්න.

ඔබ ලොග් වී නොමැත.
ඔබේ ප්‍රගතිය වර්ධනය කරගැනීමට, ලකුණු රැස් කිරීමට සහ තරඟවලට පිවිසීමට (තා) සිප්සැල මෙවලමේ දැන් ලියාපදිංචි වන්න, ලියාපදිංචි වීමෙන් පසු ඔබ ඉගෙන ගන්නා මාතෘකාවට විද්‍යුත් සහතිකයක් ලැබෙනු ඇත.

උතුම් අල් කුර්ආනය

මෙම පරිච්ඡේදය මඟින් උතුම් අල් කුර්ආනයෙහි වදන් විවරණය කිරීමේ ආකාරය දැනගනිමින් උතුම් අල් කුර්ආනය පිළිබඳ මනා අවබෝධයක් හා වැටහීමක් පාඨකයාට ලබා දෙයි. 

පාඩම්

උතුම් අල් කුර්ආනය පිළිබඳ හැඳින්වීම
උතුම් අල් කුර්ආනයෙහි මහිමය හා ශ්‍රේෂ්ඨත්වය
උතුම් අල් කුර්ආනය කියවීමේ නීතිරීති හා ආචාරධර්ම
උතුම් අල් කුර්ආනය අධ්‍යනය කිරීම එහි අර්ථ විවරණය