දැනුම හැදෑරීම අනුගමය කරන්න.

ඔබ ලොග් වී නොමැත.
ඔබේ ප්‍රගතිය වර්ධනය කරගැනීමට, ලකුණු රැස් කිරීමට සහ තරඟවලට පිවිසීමට (තා) සිප්සැල මෙවලමේ දැන් ලියාපදිංචි වන්න, ලියාපදිංචි වීමෙන් පසු ඔබ ඉගෙන ගන්නා මාතෘකාවට විද්‍යුත් සහතිකයක් ලැබෙනු ඇත.

පරීක්ෂණය : දේව දූත මුහම්මද්තුමාණන්ට පහළ කරන ලද රිසාලතය හෙවත් දේව පණිවිඩය

12

පැන

10

ජයග්‍රහණය සඳහා අවශ්‍ය මට්ටම

2

සෑම ප්‍රශ්ණක් ම උත්සාහ කරන්න.

13,813

ශිෂ්‍යයින්

පරීක්ෂණයක් සැකසෙමින් පවතී. දේව දූත මුහම්මද්තුමාණන්ට පහළ කරන ලද රිසාලතය හෙවත් දේව පණිවිඩය සිට 12 පැනයක්
පරීක්ෂණය සමත් වීමට නම් ඔබ පිළිතුරු දිය යුතු ය. 10 පැන නිවැරදි ආකාරයට