បន្តរៀន

សូមស្វាគមន៍

វេបសាយ(តាក)ចង់ផ្តល់នូវបទពិសោធន៍ថ្មី ដើម្បីសិក្សាផ្នែកច្បាប់ឥស្លាម(ហ៊ូកុមស្ហារ៉ក់) ដោយទាញយកអត្ថប្រយោជន៍តាមរយៈឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ ដើម្បីបង្កើនភាពងាយស្រួល និងមានភាពទាក់ទាញ មានភាពសក្តិសមសម្រាប់គ្រប់វ័យទាំងអស់

វេបសាយបានផ្តល់នូវមធ្យោបាយអន្តរកម្មមួយដែលមានការប្រកួតប្រជែង ដើម្បីសិក្សាខាងច្បាប់ឥស្លាម(ហ៊ូកុមស្ហារ៉ក់)នៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗគ្នា ដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកដែលស្វែងរកចំណេះដឹង ធ្វើការពិសោធន៍ដោយរីករាយ

171,360

សិស្សដែលបានចុះឈ្មោះ

21,459,655

អ្នកទទួលផល

195

ប្រទេស

1,730

ទំព័រអប់រំ

ប្រធានបទចម្បង

6

អំពីវេបសាយ

  • ជ្រើសរើសប្រធានបទដែលអ្នកចូលចិត្តសិក្សាវា ហើយចាប់ផ្តើមសិក្សាវាដោយផ្ទាល់
  • អ្នកអាចបំពេញរាល់ៗផ្នែកអប់រំនៅក្នុងរយៈពេលយ៉ាងតិច៥នាទី
  • ប្រឡងចំណេះដឹងផ្នែកច្បាប់ឥស្លាម(ហ៊ូកុមស្ហាតរ៉ក់)របស់អ្នកនៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗ
  • ប្រមូល‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ឥស្សរិយយស និងពិន្ទុ ហើយប្រកួតប្រជែងជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងៗទៀត

អំពីអាពូហ៊ូរ៉យរ៉ោះ رضي الله عنهថាៈ ពិតប្រាកដព្យាការីصلى الله عليه وسلمបានមានប្រសាសន៍ថា៖ បុគ្គលណាដើរតាមផ្លូវមួយដើម្បីស្វែងរកចំណេះវិជ្ជា អល់ឡោះនឹងសម្រួលដល់គាត់នូវផ្លូវមួយទៅកាន់ឋានសួគ៌។ (រាយការណ៍ដោយមូស្លីម)