បន្តរៀន

អ្នកមិនបានចុះឈ្មោះចូលទេ
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះក្នុងវេបសាយ(តាក)ដើម្បីតាមដានភាពល្អប្រសើររបស់អ្នក ប្រមូលពិន្ទុ និងការចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែង បន្ទាប់ពីមានការចុះឈ្មោះរួចហើយ អ្នកនឹងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រធានបទដែលអ្នកសិក្សាវា

ការប្រកួតប្រជែងតាមពេលវេលា

តើអ្នកអាចឆ្លើយសំណួរបានប៉ុន្មានក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ 60 វិនាទី។

ចូលរួមការប្រកួតឥឡូវនេះ

តាមដានពួកយើងនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម

កម្មវិធីសិក្សាអ៊ីស្លាមតាមវេបសាយ(តាក)សម្រាប់ឧបករណ៍ឆ្លាតវៃ