បន្តរៀន

អ្នកមិនបានចុះឈ្មោះចូលទេ
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះក្នុងវេបសាយ(តាក)ដើម្បីតាមដានភាពល្អប្រសើររបស់អ្នក ប្រមូលពិន្ទុ និងការចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែង បន្ទាប់ពីមានការចុះឈ្មោះរួចហើយ អ្នកនឹងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រធានបទដែលអ្នកសិក្សាវា

សិស្សដែលមានសកម្មច្រើនបំផុតនៅលើវេបសាយ(តាក)

شهد علاء الدين

2,557 ពិន្ទុ

جوهره السبيعي

9,177 ពិន្ទុ

رجاء عهد

2,266 ពិន្ទុ

ganna ahmed

4 លំដាប់លំដោយ
2,212 ពិន្ទុ

رنيم زيدان

5 លំដាប់លំដោយ
2,106 ពិន្ទុ

سارة سعد الشمري

6 លំដាប់លំដោយ
2,093 ពិន្ទុ

محمد حسن

7 លំដាប់លំដោយ
1,934 ពិន្ទុ

محمد علاءالدين مصطفى الحاج إبراهيم

8 លំដាប់លំដោយ
1,603 ពិន្ទុ

محمد سيد بدوي

9 លំដាប់លំដោយ
1,571 ពិន្ទុ

سليمان

10 លំដាប់លំដោយ
1,208 ពិន្ទុ

رحاب محمد الويسي

11 លំដាប់លំដោយ
1,106 ពិន្ទុ

نجلاء ابراهيم السيد محمد

12 លំដាប់លំដោយ
1,098 ពិន្ទុ

فيصل يوهود

13 លំដាប់លំដោយ
1,088 ពិន្ទុ

Lethy Misr

14 លំដាប់លំដោយ
1,036 ពិន្ទុ

إسراء الغزالي

15 លំដាប់លំដោយ
1,026 ពិន្ទុ

حمزة بلا

16 លំដាប់លំដោយ
962 ពិន្ទុ

محمد صالح الاسعد

17 លំដាប់លំដោយ
927 ពិន្ទុ

Anis Isspi

18 លំដាប់លំដោយ
918 ពិន្ទុ

عبدالرحمن الماجد

19 លំដាប់លំដោយ
825 ពិន្ទុ

أبعزيز هبة

20 លំដាប់លំដោយ
769 ពិន្ទុ

ملك محمد المتولي

21 លំដាប់លំដោយ
768 ពិន្ទុ

هبه الله محمد

22 លំដាប់លំដោយ
696 ពិន្ទុ

Ahmed

23 លំដាប់លំដោយ
689 ពិន្ទុ

عائشه حسن

24 លំដាប់លំដោយ
664 ពិន្ទុ

أميمة

25 លំដាប់លំដោយ
601 ពិន្ទុ

رمضان السيد عكاشة علي

26 លំដាប់លំដោយ
584 ពិន្ទុ

صالحه رمضان إبراهيم عبداللطيف

27 លំដាប់លំដោយ
582 ពិន្ទុ

اميرة مرسي فوزي

28 លំដាប់លំដោយ
577 ពិន្ទុ

امل محمد عزالدين عبدالتواب

29 លំដាប់លំដោយ
522 ពិន្ទុ

ASSIA

30 លំដាប់លំដោយ
499 ពិន្ទុ

منة الله أحمد حسين

31 លំដាប់លំដោយ
465 ពិន្ទុ

أحمد نبهان

32 លំដាប់លំដោយ
464 ពិន្ទុ

محمد حسام بن جعفر

33 លំដាប់លំដោយ
458 ពិន្ទុ

Aya Saadeldin

34 លំដាប់លំដោយ
452 ពិន្ទុ

sanasnor

35 លំដាប់លំដោយ
449 ពិន្ទុ

امينه ثابت وحيد الدين

36 លំដាប់លំដោយ
449 ពិន្ទុ

منه محمد سعد

37 លំដាប់លំដោយ
438 ពិន្ទុ

لينا مظهور

38 លំដាប់លំដោយ
420 ពិន្ទុ

ادريس قائدعبد الفتاح فرحان

39 លំដាប់លំដោយ
405 ពិន្ទុ

صفاء عبد الراضى محمد

40 លំដាប់លំដោយ
402 ពិន្ទុ

نهي فتحي يوسف

41 លំដាប់លំដោយ
398 ពិន្ទុ

حمود العلي المحمد

42 លំដាប់លំដោយ
390 ពិន្ទុ

أمال شريف علي عبدالحميد

43 លំដាប់លំដោយ
380 ពិន្ទុ

زينب صديق عيسى

44 លំដាប់លំដោយ
366 ពិន្ទុ

زبير أحمد بن علي أكبر

45 លំដាប់លំដោយ
361 ពិន្ទុ

عبد الرقيب بن شاه عالم

46 លំដាប់លំដោយ
360 ពិន្ទុ

الأمين محمد تاج الإسلام

47 លំដាប់លំដោយ
358 ពិន្ទុ

Rehab Hassouna

48 លំដាប់លំដោយ
352 ពិន្ទុ

shai28

49 លំដាប់លំដោយ
343 ពិន្ទុ

Hadeel Mohammed

50 លំដាប់លំដោយ
340 ពិន្ទុ

هناء صابر حسانين محمد

51 លំដាប់លំដោយ
340 ពិន្ទុ

محمد إبراهيم عطاالله

52 លំដាប់លំដោយ
337 ពិន្ទុ

Mostafa Elshabka

53 លំដាប់លំដោយ
335 ពិន្ទុ

شفاء الخليف

54 លំដាប់លំដោយ
331 ពិន្ទុ

محمد موسي

55 លំដាប់លំដោយ
328 ពិន្ទុ

ألاء محمد

56 លំដាប់លំដោយ
320 ពិន្ទុ

يارا فخري

57 លំដាប់លំដោយ
320 ពិន្ទុ

زينب حسين علي البديوي

58 លំដាប់លំដោយ
311 ពិន្ទុ

الصديق المطري

59 លំដាប់លំដោយ
302 ពិន្ទុ

خالد محمد القمرين

60 លំដាប់លំដោយ
301 ពិន្ទុ

نور

61 លំដាប់លំដោយ
301 ពិន្ទុ

ندي عبدالباسط

62 លំដាប់លំដោយ
300 ពិន្ទុ

نور الهدى

63 លំដាប់លំដោយ
295 ពិន្ទុ

Habiba Taha

64 លំដាប់លំដោយ
292 ពិន្ទុ

محمد ابوزيد احمد

65 លំដាប់លំដោយ
291 ពិន្ទុ

يوسف ماجد

66 លំដាប់លំដោយ
289 ពិន្ទុ

هبه احمد عبدالحكيم

67 លំដាប់លំដោយ
285 ពិន្ទុ

نوران محمد الشحات

68 លំដាប់លំដោយ
284 ពិន្ទុ

ربا محمد

69 លំដាប់លំដោយ
283 ពិន្ទុ

منة الله يحيى الدحدوح

70 លំដាប់លំដោយ
283 ពិន្ទុ

حنين محمد

71 លំដាប់លំដោយ
281 ពិន្ទុ

حنان زكور

72 លំដាប់លំដោយ
281 ពិន្ទុ

nehal ali hamed

73 លំដាប់លំដោយ
281 ពិន្ទុ

انتصار محمد محمد

74 លំដាប់លំដោយ
280 ពិន្ទុ

مي عماد عبدالحميد

75 លំដាប់លំដោយ
271 ពិន្ទុ

Islam Mahmoud

76 លំដាប់លំដោយ
270 ពិន្ទុ

Cheikh

77 លំដាប់លំដោយ
268 ពិន្ទុ

محمد عزيز هزبري

78 លំដាប់លំដោយ
262 ពិន្ទុ

فريدة غيث

79 លំដាប់លំដោយ
261 ពិន្ទុ

Soso Talaat

80 លំដាប់លំដោយ
261 ពិន្ទុ

رفاه

81 លំដាប់លំដោយ
260 ពិន្ទុ

منار حاج قويدر

82 លំដាប់លំដោយ
260 ពិន្ទុ

عبيدي يسمينة

83 លំដាប់លំដោយ
260 ពិន្ទុ

عيسى احمد عيسى خشان

84 លំដាប់លំដោយ
255 ពិន្ទុ

على عامر مدحت

85 លំដាប់លំដោយ
244 ពិន្ទុ

نور محمد عثمان

86 លំដាប់លំដោយ
243 ពិន្ទុ

تقي محمد عادل

87 លំដាប់លំដោយ
240 ពិន្ទុ

عبد الرحمن مجدي ابو القاسم

88 លំដាប់លំដោយ
240 ពិន្ទុ

شهد صلاح

89 លំដាប់លំដោយ
240 ពិន្ទុ

يونس فتيشي

90 លំដាប់លំដោយ
240 ពិន្ទុ

رضوى طارق

91 លំដាប់លំដោយ
237 ពិន្ទុ

وفاء عبده

92 លំដាប់លំដោយ
231 ពិន្ទុ

Zainab Ahmed

93 លំដាប់លំដោយ
231 ពិន្ទុ

بلجيلالي الاء

94 លំដាប់លំដោយ
230 ពិន្ទុ

سامي علاء الدين مصطفى

95 លំដាប់លំដោយ
226 ពិន្ទុ

بندر الماجد

96 លំដាប់លំដោយ
222 ពិន្ទុ

محمد الهفل

97 លំដាប់លំដោយ
222 ពិន្ទុ

محمد خالد عبدالله عبدالعاطى

98 លំដាប់លំដោយ
221 ពិន្ទុ

أنفال خنوس

99 លំដាប់លំដោយ
221 ពិន្ទុ

إسراء رمضان مصرى محمد

100 លំដាប់លំដោយ
221 ពិន្ទុ