បន្តរៀន

អ្នកមិនបានចុះឈ្មោះចូលទេ
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះក្នុងវេបសាយ(តាក)ដើម្បីតាមដានភាពល្អប្រសើររបស់អ្នក ប្រមូលពិន្ទុ និងការចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែង បន្ទាប់ពីមានការចុះឈ្មោះរួចហើយ អ្នកនឹងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រធានបទដែលអ្នកសិក្សាវា

ការបួស

ការបួសខែរ៉ម៉ាហ្ទន គឺជាគោលគ្រឹះ(រូកុន)ទីបួនក្នុងចំណោមគោលគ្រឹះនៃសាសនាឥស្លាម។ ការបួស គឺជាការគោរពសក្ការៈ(អ៊ីហ្ពាហ្ទាត់)ដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមដែលអល់ឡោះបានដាក់វាជាកាតព្វកិច្ចលើជនមូស្លីមដូចដែលទ្រង់បានដាក់កាតព្វកិច្ចវាលើប្រជាជាតិជំនាន់មុនៗដែរដើម្បីទទួលបាននូវការកោតខ្លាចអល់ឡោះដែលជាកូនសោនៃរាល់ប្រការល្អទាំងឡាយ។

មេរៀន

ការបួសខែរ៉ម៉ាហ្ទន
ប្រការដែលនាំឲ្យខូចបួស
អ្នកដែលអល់ឡោះអនុគ្រោះដល់ពួកគេឲ្យផ្អាកបួស
បួសស៊ូណិត(បួសស្ម័គ្រចិត្ត)
ថ្ងៃរ៉យ៉ា(ថ្ងៃបុណ្យក្នុងសាសនាឥស្លាម)
ថ្ងៃរ៉យ៉ាហ្វិតត្រោះ និងថ្ងៃរ៉យ៉ាអ័ទហា