បន្តរៀន

អ្នកមិនបានចុះឈ្មោះចូលទេ
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះក្នុងវេបសាយ(តាក)ដើម្បីតាមដានភាពល្អប្រសើររបស់អ្នក ប្រមូលពិន្ទុ និងការចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែង បន្ទាប់ពីមានការចុះឈ្មោះរួចហើយ អ្នកនឹងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រធានបទដែលអ្នកសិក្សាវា

គម្ពីរគួរអានដ៏ឧត្តុង្គឧត្តម

ប្រធានបទទាំងនេះមានគោលបំណងឱ្យអ្នកសិក្សាអាចស្រមៃមើលពីធាតុពិតនៃគម្ពីរគួរអាន និងឧត្តមភាពរបស់វា យល់ដឹងពីបណ្តាក្បួនច្បាប់ និងសុជីវធម៌របស់វា និងរបៀបបកស្រាយវាក្យសព្ទរបស់វា។

មេរៀន

យល់ដឹងពីគម្ពីរគួរអានដ៏ឧត្តុង្គឧត្តម
ឧត្តមភាពនៃគម្ពីរគួរអាន
ក្បួនច្បាប់ និងសុជីវធម៌នៃការសូត្រគម្ពីរគួរអាន
ការត្រឹះរិះពិចារណាពីអត្ថន័យនៃគម្ពីរគួរអាន និងតាហ្វសៀរ(បកស្រាយអត្ថន័យ)គម្ពីរគួរអាន