បន្តរៀន

អ្នកមិនបានចុះឈ្មោះចូលទេ
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះក្នុងវេបសាយ(តាក)ដើម្បីតាមដានភាពល្អប្រសើររបស់អ្នក ប្រមូលពិន្ទុ និងការចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែង បន្ទាប់ពីមានការចុះឈ្មោះរួចហើយ អ្នកនឹងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រធានបទដែលអ្នកសិក្សាវា

ការធ្វើធម្មយាត្រាហាជ្ជី

ហាជ្ជី គឺជាគោលគ្រឹះ(រូកុន)ទីប្រាំក្នុងចំណោមគោលគ្រឹះនៃសាសនាឥស្លាម ហើយវាជាកាតព្វកិច្ចចាំបាច់លើជនមូស្លីមដែលគ្រប់អាយុ និងមានលទ្ធភាពត្រូវប្រតិបត្តិវាចំនួនមួយដងក្នុងមួយជីវិត។

មេរៀន

ឧត្ដមភាពនៃទីក្រុងម៉ាក្កះ និងម៉ាស្ជិតអាល់ហារ៉ម
និយមន័យ និងឧត្តភាពនៃការធ្វើហាជ្ជី
របៀបធ្វើអ៊ុមរ៉ោះ
បម្រាមទាំងឡាយរបស់អៀហរ៉ម
ទស្សនកិច្ចទីក្រុងម៉ាទីណះ