បន្តរៀន

អ្នកមិនបានចុះឈ្មោះចូលទេ
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះក្នុងវេបសាយ(តាក)ដើម្បីតាមដានភាពល្អប្រសើររបស់អ្នក ប្រមូលពិន្ទុ និងការចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែង បន្ទាប់ពីមានការចុះឈ្មោះរួចហើយ អ្នកនឹងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រធានបទដែលអ្នកសិក្សាវា

សេចក្តីស្លាប់ និងសាកសព

សេចក្តីស្លាប់ ពុំមែនជាទីបញ្ចប់នៃកិច្ចការទាំងឡាយនោះទេ ក៏ប៉ុន្តែវាជាដំណាក់កាលថ្មីសម្រាប់មនុស្ស និងជាការចាប់ផ្តើមយ៉ាងពេញលេញនៃជីវិតបរលោក។ ដូចដែលសាសនាឥស្លាមបានយកចិត្តទុកដាក់លើការថែរក្សាសិទ្ធិទាំងឡាយតាំងពីពេលប្រសូត្រ ពិតប្រាកដណាស់ សាសនានេះក៏កាន់តែសង្កត់ធ្ងន់ថែមទៀតលើក្បួនច្បាប់នានាដែលថែរក្សាសិទ្ធិទាំងឡាយរបស់អ្នកស្លាប់។

មេរៀន

ធាតុពិតនៃសេចក្តីស្លាប់ និងជីវិត
សឡាតលើសព និងបញ្ចុះសព
ការរំលែកទុក្ខ និងការកាន់ទុក្ខ
ពាក្យបណ្តាំ និងកេរមរតក