បន្តរៀន

អ្នកមិនបានចុះឈ្មោះចូលទេ
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះក្នុងវេបសាយ(តាក)ដើម្បីតាមដានភាពល្អប្រសើររបស់អ្នក ប្រមូលពិន្ទុ និងការចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែង បន្ទាប់ពីមានការចុះឈ្មោះរួចហើយ អ្នកនឹងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រធានបទដែលអ្នកសិក្សាវា

ក្បួនច្បាប់នៃការធ្វើដំណើរ

ឥស្លាម គឺជាសាសនានៃជីវិត ព្រោះវាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងគ្រប់ស្ថានភាពរបស់មនុស្ស មិនថាក្នុងពេលដែលគេមិនធ្វើដំណើរ ពេលដែលគេធ្វើដំណើរ ពេលដែលគេសម្រាកនៅស្ងៀម ពេលដែលគេមានចលនា។ ការធ្វើដំណើរ គឺជាផ្នែកមួយនៃជីវិតសង្គម។ ដូចនេះ វាគេចមិនផុតឡើយពីក្បួនច្បាប់ទាក់ទងនឹងប្រការមួយចំនួនដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់ទាមទារឲ្យយើងប្រតិបត្តិ និងអនុវត្តវា ឬក៏ក្បួនច្បាប់ទាក់ទងនឹងប្រការមួយចំនួនដែលអល់ឡោះទាមទារឲ្យយើងចៀសវាង និងបោះបង់វា។ នៅក្នុងជំពូកនេះ យើងនឹងសិក្សាពីចំណុចមួយចំនួនទាក់ទងនឹងក្បួនច្បាប់នៃការធ្វើដំណើរ។

មេរៀន

មេរៀននៃសេចក្តីជំនឿជាមួយនឹងការធ្វើដំណើរ
ការធ្វើដំណើរ និងការជម្រះសម្អាត
ការសឡាត និងការបួសក្នុងពេលធ្វើដំណើរ
ក្បួនច្បាប់ទូទៅដែលកើតមានញឹកញាប់ក្នុងពេលធ្វើដំណើរ