បន្តរៀន

អ្នកមិនបានចុះឈ្មោះចូលទេ
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះក្នុងវេបសាយ(តាក)ដើម្បីតាមដានភាពល្អប្រសើររបស់អ្នក ប្រមូលពិន្ទុ និងការចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែង បន្ទាប់ពីមានការចុះឈ្មោះរួចហើយ អ្នកនឹងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រធានបទដែលអ្នកសិក្សាវា

មេរៀន

ការរកស៊ី និងការស្វែងរករ៉ីសគី
ក្រមសីលធម៌អ៊ីស្លាមក្នុងប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រាក់ចំណូលកខ្វក់ និងប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុខុសច្បាប់
វ៉ាកាហ្វ(ទាយជ្ជទាន)