បន្តរៀន

អ្នកមិនបានចុះឈ្មោះចូលទេ
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះក្នុងវេបសាយ(តាក)ដើម្បីតាមដានភាពល្អប្រសើររបស់អ្នក ប្រមូលពិន្ទុ និងការចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែង បន្ទាប់ពីមានការចុះឈ្មោះរួចហើយ អ្នកនឹងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រធានបទដែលអ្នកសិក្សាវា

ហ្សាកាត់

ហ្សាកាត់ គឺជាគោលគ្រឹះ(រូកុន)ទីបីក្នុងចំណោមគោលគ្រឹះនៃសាសនាឥស្លាម។ អល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់បានដាក់កាតព្វកិច្ចឲ្យបរិច្ចាគហ្សាកាត់ដើម្បីជម្រះសម្អាតដល់អ្នកដែលបរិច្ចាគ និងអ្នកដែលទទួលហ្សាកាត់។ ទោះបីជាមើលពីផ្នែកខាងក្រៅវាធ្វើឲ្យបរិមាណទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវថមថយ ឬថយចុះក៏ពិតមែន ក៏ប៉ុន្ដែ​​ធាតុពិត ហ្សាកាត់ធ្វើឲ្យពរជ័យនៃទ្រព្យសម្បត្តិកើនឡើង បរិមាណទ្រព្យសម្បត្តិក៏កើនឡើង ​ហើយជំនឿនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកដែលបរិច្ចាគហ្សាកាត់នោះក៏កើនឡើងដែរ។

មេរៀន

ហ្សាកាត់ ធាតុពិត និងគោលបំណងរបស់វា
ទ្រព្យសម្បត្តិដែលចាំបាច់ត្រូវដកហ្សាកាត់