បន្តរៀន

អ្នកមិនបានចុះឈ្មោះចូលទេ
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះក្នុងវេបសាយ(តាក)ដើម្បីតាមដានភាពល្អប្រសើររបស់អ្នក ប្រមូលពិន្ទុ និងការចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែង បន្ទាប់ពីមានការចុះឈ្មោះរួចហើយ អ្នកនឹងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រធានបទដែលអ្នកសិក្សាវា

ការជម្រះសម្អាត

សឡាត គឺជាគោលគ្រឹះ(រូកុន)ទីពីរនៃសាសនាឥស្លាម បន្ទាប់ពីពាក្យសាក្សី(ស្ហាហាហ្ទះ)ទាំងពីរ ។ ដោយសារតែសឡាតមិនអាចមានភាពត្រឹមត្រូវដោយគ្មានភាពជ្រះស្អាតនោះ ដូចនេះ គឺសក្តិសមបំផុតដែលអ្នកសិក្សាទាំងឡាយត្រូវសិក្សាពីក្បួនច្បាប់នៃការជម្រះសម្អាតជាមុនសិនដើម្បីឲ្យសឡាតរបស់គេមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវ។

មេរៀន

សុជីវធម៌នៃការបន្ទោរបង់ និងការសម្អាតក្រោយបន្ទោបង់រួច
ហាហ្ទាសធំ និងការងូតទឹកសម្អាត
ករណីពិសេសនៅក្នុងការជម្រះសម្អាត
ស៊ូណិតហ្វិតត្រោះ

ការមើលឃើញ