បន្តរៀន

អ្នកមិនបានចុះឈ្មោះចូលទេ
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះក្នុងវេបសាយ(តាក)ដើម្បីតាមដានភាពល្អប្រសើររបស់អ្នក ប្រមូលពិន្ទុ និងការចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែង បន្ទាប់ពីមានការចុះឈ្មោះរួចហើយ អ្នកនឹងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រធានបទដែលអ្នកសិក្សាវា

ពេលវេលានៃការប្រកួតប្រជែង

អ្នកមានពេល ៦០ វិនាទី។ ព្យាយាមឆ្លើយសំណួរឱ្យបានច្រើនតាមតែអាចធ្វើទៅបាន អ្នកនឹងទទួលបាន 10 ពិន្ទុសម្រាប់រាល់ចម្លើយត្រឹមត្រូវ ហើយអ្នកនឹងបាត់បង់ 5 ពិន្ទុសម្រាប់រាល់ចម្លើយដែលខុស។


អ្នកមិនបានចុះឈ្មោះចូលទេ

សូមធ្វើការបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកដើម្បីបង្ហាញវានៅក្បែរចំណាត់ថ្នាក់របស់អ្នកនៅក្នុងបញ្ជីអ្នកលេង