បន្តរៀន

អ្នកមិនបានចុះឈ្មោះចូលទេ
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះក្នុងវេបសាយ(តាក)ដើម្បីតាមដានភាពល្អប្រសើររបស់អ្នក ប្រមូលពិន្ទុ និងការចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែង បន្ទាប់ពីមានការចុះឈ្មោះរួចហើយ អ្នកនឹងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រធានបទដែលអ្នកសិក្សាវា

ជំនឿ

សារទាំងអស់របស់បណ្តាព្យាការីទាំងឡាយទៅកាន់ក្រុមរបស់ពួកគាត់ គឺមានការឯកភាពគ្នាជា​ឯកឆន្ទចំពោះការគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយគត់ ពុំមានស្ហ៊ីរិក(ពហុទេពនិយម)ចំពោះទ្រង់ និងប្រឆាំងចំពោះអ្វីដែលគេគោរពសក្ការៈក្រៅពីអល់ឡោះ។ នេះហើយជាអត្ថន័យនៃកាលីម៉ះតាវហេទ(ពាក្យដែលបញ្ជាក់ពីឯកទេពនិយមរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់) គឺពាក្យ لاإلهإلاالله(គ្មានទេម្ចាស់ដែលត្រូវគោរពសក្ការៈដ៏ពិតប្រាកដ គឺមានតែអល់ឡោះ) ហើយវាជាពាក្យមួយដែលបុគ្គលទាំងឡាយដែលចូលកាន់សាសនាឥស្លាមត្រូវពោលវា។

មេរៀន

ជំនឿថាមានអល់ឡោះ
ជំនឿទៅនឹងអល់ឡោះតាមរយៈរូហ្ពូពីយះ(ក្នុងការបង្កើតអ្វីទាំងអស់)
ជំនឿចំពោះភាពជាម្ចាស់ដែលត្រូវគោរពសក្ការៈរបស់អល់ឡោះ
ជំនឿចំពោះព្រះនាមរបស់អល់ឡោះ និងលក្ខណៈសម្បត្តិ(ស៊ីហ្វាត)របស់ទ្រង់
ការប្រឆាំងទៅនឹងអបិយជំនឿនៅក្នុងខ្លួន
ជំនឿចំពោះបណ្តាម៉ាឡាអ៊ីកាត់
ជំនឿចំពោះបណ្តាគម្ពីរទាំងឡាយ
ជំនឿចំពោះបណ្តាអ្នកនាំសារ(រ៉សូល)ទាំងឡាយ
ជំនឿចំពោះព្យាការីមូហាំម៉ាត់ ﷺ
ជំនឿចំពោះថ្ងៃបរលោក
ជំនឿចំពោះការកំណត់ព្រេងវាសនា
តើបុគ្គលម្នាក់អាចចូលសាសនាឥស្លាមដោយរបៀបណា?