បន្តរៀន

អ្នកមិនបានចុះឈ្មោះចូលទេ
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះក្នុងវេបសាយ(តាក)ដើម្បីតាមដានភាពល្អប្រសើររបស់អ្នក ប្រមូលពិន្ទុ និងការចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែង បន្ទាប់ពីមានការចុះឈ្មោះរួចហើយ អ្នកនឹងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រធានបទដែលអ្នកសិក្សាវា

ប្រធានបទចម្បង

អំពីអាពូហ៊ូរ៉យរ៉ោះ رضي الله عنهថាៈ ពិតប្រាកដព្យាការីصلى الله عليه وسلمបានមានប្រសាសន៍ថា៖ បុគ្គលណាដើរតាមផ្លូវមួយដើម្បីស្វែងរកចំណេះវិជ្ជា អល់ឡោះនឹងសម្រួលដល់គាត់នូវផ្លូវមួយទៅកាន់ឋានសួគ៌។ (រាយការណ៍ដោយមូស្លីម)