បន្តរៀន

អ្នកមិនបានចុះឈ្មោះចូលទេ
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះក្នុងវេបសាយ(តាក)ដើម្បីតាមដានភាពល្អប្រសើររបស់អ្នក ប្រមូលពិន្ទុ និងការចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែង បន្ទាប់ពីមានការចុះឈ្មោះរួចហើយ អ្នកនឹងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រធានបទដែលអ្នកសិក្សាវា

ផ្នែកបច្ចុប្បន្ន model:

មេរៀន លក្ខខណ្ឌសឡាត(ថ្វាយបង្គំ)និងច្បាប់របស់វា។

សម្រាប់សឡាត(ថ្វាយបង្គំ)មានលក្ខខណ្ឌគេមិនទទួលយកសឡាត(ថ្វាយបង្គំ)ឡើយលើកលែងតែប្រតិបត្តិតាមលក្ខខណ្ឌ ហើយចាំបាច់ទៅលើអ្នកមូស្លីមត្រូវដឹងពីវា​​។ អ្នកនឹងដឹងនៅក្នុងជំពូកនេះទៅលើលក្ខខណ្ឌរបស់សឡាត(ថ្វាយបង្គំ) ប្រការវ៉ាជិប(ចាំបាច់)និងកន្លែងរបស់វា។

  • យល់ដឹង​ពីលក្ខខណ្ឌរបស់សឡាត(ថ្វាយបង្គំ)។
  • យល់ដឹងពីប្រការវ៉ាជិប(ចាំបាច់)របស់សឡាត(ថ្វាយបង្គំ)។
  • ការឈ្វែងយល់ទៅលើកន្លែងរបស់សឡាត(ថ្វាយបង្គំ)។

count: ចំនួនសិស្សផ្សេងទៀតដែលបានបញ្ចប់មេរៀននេះ។

លក្ខខណ្ឌរបស់សឡាត(ថ្វាយបង្គំ) ។

1. ការជ្រះស្អាត

ការជ្រះស្អាតអំពីហាហ្ទាសនិងភាពកខ្វក់ ដូចដែលលោកអានាសកូនមាលិកបាននិយាយថា: ខ្ញុំបានលឺព្យាការីបានមានប្រសាសន៍ថា​ " អល់ឡោះមិនទទួលយកសឡាត(ថ្វាយបង្គំ)នោះទេដោយគ្មានភាពជ្រះស្អាត " ហាទីសត្រឹមត្រូវ​ រាយការណ៍ដោយអុីនូមាហ្ជះ។

2. បិតបាំងរាងកាយ។

ហើយលក្ខខណ្ឌទាមទាឱ្យបិតបាំងរាងកាយដោយសំលៀកបំពាក់កុំឱ្យឃើញអវៈយវៈដោយសារការស្លៀកពាក់ខ្លីឬក៏ស្ដើង។

ការបិតបាំងរាងកាយសម្រាប់បុរស

ពីផ្សិតដល់ជង្គង់

ការបិតបាំងរាងកាយសម្រាប់ស្រ្តី

បិតបាំងរាងកាយទាំងមូលលើកលែងតែមុខហើយនិងបាតដៃរបស់នាង អំពីអាអុីហ្សះដែលអល់ឡោះយល់ព្រមឱ្យគាត់បាននិយាយថា ព្យាការីមូហាំម៉ាត់លោកបានមានប្រសាសន៍ថា " អល់ឡោះមិនទទួលយកសឡាត(ថ្វាយបង្គំ)របស់អ្នកមានរដូវនោះទេ " រាយការណ៍ដោយអាពូដាវូត​និងអាត់តៀរមីហ្សី។

អល់ឡោះបានមានព្រះបន្ទូលថា "ឱកូនចៅអាដាំ! ចូរពួកអ្នកលំអរសំលៀកបំពាក់របស់ពួកអ្នកនៅរាល់ម៉ាស្ជិទ(ពេលសឡាត)" អាល់អាក់រ៉ហ្វ៣១​។ ហើយការបិតបាំងរាងកាយ វាគឺជាការតុបតែងដែលមានកម្រិតទាបជាងគេបំផុត។ ហើយអត្ថន័យនៃពាក្យរាល់ៗម៉ាស្ជិទ គឺរាល់ៗពេលសឡាត(ថ្វាយបង្គំ)។

3. តម្រង់ទិសទៅរកគីបឡាត់(កាក់ហ្ពះ)

អល់ឡោះបានមានព្រះបន្ទូលថា "ហើយគ្រប់កន្លែងដែលអ្នកចេញដំណើរ(អ្នកចង់សឡាត(ថ្វាយបង្គំ))ចូរអ្នកតម្រង់មុខរបស់អ្នកទៅកាន់ម់ាស្ជិទីលហារ៉ម" អាល់ហ្ពាករ៉ោះ: ១៤៩ ។

តើគីបឡាត់របស់អ្នកមូស្លីមទៅជាអ្វី?

គីបឡាត់របស់អ្នកមូស្លីមវានោះគឺកាក់ហ្ពះដ៏ឧត្ដង្គឧត្ដមដែលត្រូវបានគេសាងសង់ឡើងដោយឪពុករបស់បណ្ដាព្យាការីគឺព្យាការីអុីប្រហុីម។ ហើយបណ្ដាព្យាការីក៏បានបំពេញហាជ្ជីនៅទីនោះដែរ។ ហើយពួកយើងបានដឹងថាដុំវាមិនអាចមានគ្រោះថ្នាក់ឬមានផលប្រយោជន៍ឡើយ។ ក៏ប៉ុន្តែអល់ឡោះបានប្រើពួកយើងឱ្យបែរតម្រង់ទិសទៅរកវានៅក្នុងការប្រតិតបត្តិសឡាត(ថ្វាយបង្គំ) ដើម្បីបង្រួបបង្រួមអ្នកមូស្លីមទាំងអស់ឱ្យទៅរកទិសតែមួយដើម្បីគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់។

របៀបបែរតម្រង់ទិសទៅរកគីបឡាត់

វ៉ាជិប(ចាំបាច់)តៅចំពោះអ្នកមូស្លីមត្រូវបែរតម្រង់ទៅរកកាក់ហ្ពះប្រសិនបើគាត់ឃើញវា។ ចំណែកឯអ្នកដែលនៅឆ្ងាយគាត់ត្រូវតម្រង់បែរទៅរកទិសម៉ាក្កះ។ បើសិនជាគាត់លំអៀងបន្តិចក៏គ្មានបញ្ហាអ្វីនោះដែរ ដូចដែលព្យាការីបានមានប្រសាសន៍ថា " រវាងទិសខាងកើតនិងទិសខាងលិចគឺគីបឡាត់ " អាត់តៀរមុីហ្សី: ៣៤២ ។

តើត្រូវធ្វើដូចម្ដេចចំពោះអ្នកដែលមិនអាចបែរតម្រង់ទិសទៅរគីបឡាត់បានដោយសារគាត់មានជំងឺ​ ឬក៏មានបញ្ហាផ្សេងទៀត?

លែងជាកាតព្វកិច្ចលើគាត់ ក៏ដូចឆ្នោះដែរកាតព្វកិច្ចទាំងអស់ត្រូវបានលើកលែងដោយសារអសមត្ថភាពក្នុងការអនុវត្តវា អល់ឡោះបានមានព្រះបន្ទូលថា "ដូច្នេះ ចូរពួកអ្នកកោតខ្លាចអល់ឡោះទៅតាមលទ្ធភាព របស់ពួកអ្នក" អាត់តាហ្គពុន: ១៦ ។

ការចូលដល់ពេលវេលាសឡាត(ថ្វាយបង្គំ)

វាគឺជាលក្ខខណ្ឌដើម្បីឱ្យសឡាត(ថ្វាយបង្គំ)ត្រឹមត្រូវគេទទួលយក ហើយយសឡាត(ថ្វាយបង្គំ)មិនត្រឹមត្រូវនោះទេបើសិនយើងប្រតិបត្តិវាមុនពេលវេលាចូលមកដល់។ ដូចដែលអល់ឡោះបានមានព្រះបន្ទូលថា: "ពិតណាស់សឡាត(ថ្វាយបង្គំ)ជាកាតព្វកិច្ចមួយទៅលើបណ្ដាអ្នកមានជំនឿ ដែលមានពេលវេលាកំណត់យ៉ាងច្បាស់លាស់" អាន់នីសាក: ១០៣ ។

វាជាការល្អប្រសើរបំផុតការប្រតិបត្តិសឡាត(ថ្វាយបង្គំ)ចំពេលវេលារបស់វា។​ អំពីអុំមី​ ហ្វារវះ ដែលអល់ឡោះបានយល់ព្រមឱ្យគាត់ គាត់បាននិយាយថា: មានគេសួរអ្នកនាំសាររបស់អល់ឡោះថា តើទង្វើណាដែលល្អប្រសើរជាងគេបំផុត? លោកបាននិយាយថា " សឡាត(ថ្វាយបង្គំ)ចំពេលវេលារបស់វា " រាយការណ៍ដោយអាពីដាវ៉ូត ។

តើគេអនុញ្ញាតឱ្យពន្យាពេលសឡាត(ថ្វាយបង្គំ)ក្រៅពេលវេលាវាដែរឬទេ?

ចាំបាច់ប្រតិបត្តិសឡាត(ថ្វាយបង្គំ)នៅក្នុងពេលរបស់វា។ ហើយហារាំពន្យាវា លើកលែងតែនៅក្នុងពេលដែលគេអនុញ្ញាតឱ្យ ដូចជាការបង្រួមរវាងសឡាត(ថ្វាយបង្គំ)ទាំងពីរ

តើត្រូវធ្វើដូចម្ដេចនរណាហើយខកខានការសឡាត(ថ្វាយបង្គំ)​ដោយសារតែគេងលក់ឬក៏ភ្លេចភ្លាំង?

ចាំបាច់ទៅចំពោះគាត់ប្រញាប់ប្រញាលទៅបំពេញវាវិញនៅពេលដែលគាត់បាននឹកឃើញវា។ អំពីអានាស កូន​ ម៉ាលិក ដែលអល់ឡោះបានយល់ព្រមឱ្យគាត់បាននិយាយថា: ព្យាការីលោកបានមានប្រសាសន៍ថា " ជនណាហើយបានភ្លេចសឡាត(ថ្វាយបង្គំ) ឬក៏ដេកលក់ ពិតណាស់ការផាកពិន័យរបស់វាគឺត្រូវសឡាត(ថ្វាយបង្គំ)វិញនៅពេលដែលគាត់នឹកឃើញវា​" រាយការណ៍ដោយ មូស្លីម។

កាតព្វកិច្ចសឡាត(ថ្វាយបង្គំ)

សឡាត(ថ្វាយបង្គំ)ជាកាតព្វកិច្ចទៅលើអ្នកមូស្លីមដែលមានប្រាជ្ញាស្មារតី គ្រប់អាយុ តែមិនមែនអ្នកដែលមានរដូវឬក៏នីហ្វាសឡើយ មិនចាំបាច់សឡាត(ថ្វាយបង្គំ)ទេនៅក្នុងអំឡុងមករដូវឬក៏នីហ្វាសនោះ​ ហើយក៏មិនចាំបាច់សឡាត(ថ្វាយបង្គំ)សងវិញដែរបន្ទាប់ពីជ្រះស្អាតអំពីវា។

គេអាចចាត់ទុកអ្នកដល់អាយុនៅពេលដែលពួកគេមានសញ្ញាដូចខាងក្រោម:

١
ដល់អាយុគឺ១៥ឆ្នាំ
٢
មានរោមដុះនៅជុំវិញប្រដាប់ភេទ
٣
ចេញទឹកកាមនៅពេលសុបិនឬក៏នៅពេលផ្ញាក់ពីដេក
٤
ស្រ្តីមានរដូវ ឬក៏ពពោះ

គេដាក់កាតព្វកិច្ចការសឡាត(ថ្វាយបង្គំ)មួយថ្ងៃមួយយប់ប្រាំដង និងពេលវេលារបស់វា

អល់ឡោះបានដាក់កាតព្វកិច្ចទៅលើអ្នកមូស្លីមសឡាត(ថ្វាយបង្គំ)មួយថ្ងៃមួយយប់ប្រាំដង វាគឺជាសសរគ្រឹះនៃសាសនាឥស្លាម​ គេបានបញ្ជាក់កាតព្វកិច្ចលើគាត់ហើយគេបានកំណត់ពេលវេលាច្បាស់លាស់ដូចខាងក្រោម៖​

សឡាត(ថ្វាយបង្គំ)សូហ្ពុះ( Al-fajr )

សឡាត(ថ្វាយបង្គំ)សូហ្ពុះ( Al-fajr ): វាមានពីររ៉ក់អាត់ ហើយពេលវេលាចាប់ផ្ដើមរបស់វាចាប់ពីសេតរុណរះ វាគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃពន្លឺនៅលើជើងមេឃទិសខាងកើត ហើយវាបញ្ចាប់ទៅវិញដោយព្រះអាទិត្យរះឡើយ។

សឡាត(ថ្វាយបង្គំ)ស៊ូហ៊ោរ

សឡាត(ថ្វាយបង្គំ)ស៊ូហ៊ោរបួនរឹកអាត់ ​ពេលវេលារបស់វាចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃជ្រេបន្តិច។ ព្រះអាទិត្យដើរទៅទិសខាងលិចបន្ទាប់ពីដើរនៅលើមេឃ។ ហើយបញ្ចាប់ទៅវិញនៅពេលដែលស្រមោលអ្វីមួយមានប្រវែងស្មើនឹងខ្លួនរបស់វា។

សឡាត(ថ្វាយបង្គំ)អាសើរ

វាមានបួនរឹកអាត់ ពេលវេលាចាប់ផ្ដើមរបស់វាផុតពីពេលវេលាស៊ូហ៊ោរទៅ នៅពេលដែលស្រមោលវត្ថុអ្វីមួយមានប្របែងស្មើនឹងខ្លួនរបស់វា។ ហើយវាបញ្ចាប់ទៅវិញនៅពេលថ្ងៃលិច អ្នកមូស្លីមគួរតែរួសរាន់សឡាត(ថ្វាយបង្គំ)មុនការចុះខ្សោយនៃពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងប្រែទៅជាពណ៌លឿង។

សឡាត(ថ្វាយបង្គំ)ម៉ាហ្រ្គិប

វាមានបីរឹកអាត់ ហើយពេលវេលាចាប់ផ្ដើមរបស់វាចាប់ពីថ្ងៃលិចដែលបាត់ខ្លួនពីជើងមេឃ ហើយបញ្ចាប់នៅពេលដែលពន្លឺពណ៌ក្រហមបានបាត់ទៅវិញបន្ទាប់ពីព្រះអាទិត្យបានលិច។

សឡាត(ថ្វាយបង្គំ) អុីស្ហា

វាមានបួនរឹកអាត់ ពេលវេលាចាប់ផ្ដើមរបស់វាចាប់ពីពេលដែលពន្លឺពណ៌ក្រហម(នៅទិសខាងលិច)លិចបាត់ ហើយបញ្ចាប់នៅពាក់កណ្ដាលយប់ ហើយអាចប្រតិបត្តិវារហូតដល់ហ្វាជើររះនៅពេលដែលគាត់មានការចាំបាច់។

ទីកន្លែងសឡាត(ថ្វាយបង្គំ)

សាសនាឥស្លាមបានបង្គាប់ប្រើ់ឱ្យប្រតិបត្តិសឡាត(ថ្វាយបង្គំ)ជាមួយក្រុម(លក្ខណៈជាក្រុម) ហើយស្ថិតនៅក្នុងម៉ាស្ជិត ដើម្បីក្លាយជាកន្លែងវេទិកា ឬកន្លែងប្រជុំសម្រាប់អ្នកមូស្លីម។​ ​​​​​​វាកើនចំណងមិត្តភាពជាបងប្អូននិងស្រលាញ់រាប់អានគ្នារវាងពួកគេ។ ហើយវាល្អប្រសើរផល់បុណ្យច្រើនជាងសឡាត(ថ្វាយបង្គំ)របស់បុរសតែម្នាក់ឯង។ ដូចដែលព្យាការីលោកបានមានប្រសាសន៍ថា "សឡាត(ថ្វាយបង្គំ)របស់បុរសជាលក្ខខណ្ឌៈជើមាអះ(ជុំគ្នាជាក្រុម)វាល្អប្រសើជាងសឡាត(ថ្វាយបង្គំ)ម្នាក់ឯង២៧ផល់បុណ្យ " រាយការណ៍ដោយ អាល់ពូខរី: ៦១៩ មូស្លីម: ៦៥០ អះម៉ាត់: ៥៩២១ ។

ច្បាប់ទាក់ទងនឹងទីកន្លែងសឡាត(ថ្វាយបង្គំ)

សាសនាឥស្លាមបានដាក់លក្ខខណ្ឌចំពោះកន្លែងសឡាត(ថ្វាយបង្គំ)នោះគឺជាដីឬកន្លែងដែលស្អាតមិនកខ្វក់។ ដូចដថែលអល់ឡោះទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលថា "ហើយយើងបានបញ្ជាចំពោះអ៊ីព្រហ៊ីម និងអ៊ីស្មាអ៊ីលថាៈ ចូរអ្នកទាំងពីរសំអាតកាក់ហ្ពះរបស់យើងសម្រាប់បណ្ដាអ្នកតវ៉ាហ្វ និងបណ្ដាអ្នកអៀកទីកាហ្វ និងបណ្ដាអ្នករ៉ូកុ ស៊ូជូត" អាល់ហ្ពាករ៉ោះ: ១២៥។

ភាពដើមរបស់កន្លែង(ដី)គឺជ្រះស្អាត

ប្រភពដើមគឺវាជ្រះស្អាត រីឯណាជើហ្សះ(ប្រការកខ្វក់)វាទើបតែលិចឡើង បើអ្នកមិនបានដឹងថាមានណាជើហ្សះ(ប្រការកខ្វក់)ទេចូរចាត់ទុក្ខវាជាកន្លែងដែលជ្រះស្អាតចុះ។ ហើយគេអនុញ្ញាតឱ្យសឡាត(ថ្វាយបង្គំ)នៅរាល់កន្លែងដែលជ្រះស្អាត។ ​ហើយមិនចាំបាច់យកកំរាល ក្រណាត់ក្រាល ឬក៏មិនសឡាត(ថ្វាយបង្គំ)លើកលែងតែមានវានោះដែរ។

មានលក្ខណទូទៅដែលទាក់ទងទៅនឹងកន្លែងសឡាត(ថ្វាយបង្គំ)ចំពោះអ្នកសឡាត(ថ្វាយបង្គំ)ត្រូវថ្លឹងថ្លែង ដូចជា៖

1. មិនត្រូវរំខានដល់មនុស្សនៅកន្លែងដែលគាត់សឡាត(ថ្វាយបង្គំ)នោះទេ ដូចជាសឡាត(ថ្វាយបង្គំ)តាមផ្លូវ កន្លែងដែលមនុស្សដើរ ឬកន្លែងដែលគេហាមឃាត់មិនឱ្យឈប់ ដែលជាមូលហេតុធ្វើឱ្យរំខានឬស្ទះទៅដល់មនុស្ស។ ហើយព្យាការីបានហាមឃាត់អំពីការរំខានឬបង្កគ្រោះថ្នាក់េដូចដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថា "ចូរកុំបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដ៏ទៃ" រាយការណ៍ដោយ អិបនូមាហ្ជះ២៣៤០ អះម៉ាត់២៨៦៥។

2. ហើយកុំសឡាត(ថ្វាយបង្គំ)នៅកន្លែងដែលមានការរំខានដល់អ្នកសឡាត(ថ្វាយបង្គំ)។ ដូចកន្លែងដែលមានរូបភាព កន្លែងមានសម្លេងរំខានខ្លាំង ឬកន្លែងដែលមានចម្រៀង។

3. កន្លែងដែលគេប្រព្រឹត្តប្រការមិនគាប្បី ដូចជាក្លឹបរាត្រី សឡាត(ថ្វាយបង្គំ)នៅទីកន្លែងនេះគេមិនពេញចិត្តនោះទេ។

អ្នកបានបញ្ចប់មេរៀនដោយជោគជ័យ


ចាប់ផ្តើមប្រឡង