barnoota itti fufi

Seensa hin galmeessine
amma barnoota mimbar taa itti uf galmeessi, fooyyawuu kee hordofuuf, qabxiilee walitti qabachuuf, dorgommii keessa seenuuf,. eega galmooftee boqannaalee baratterratti waraqaa ragaa ilektiroonii argatta.

kutaan ammaa model

Barnoota Ulaagaaleefii murtii salaataa.

salaataaf ulaagaalee isiin guutamtu malee fayyaa hintaaneetu isiif jira. muslimtichi ulaagaalee tana hubachuun dirqama, barnoota kana keessatti ulaagaalee salaataa murtii isiitiifii sadarkaa isiiti baratta.

kayyoon-ulaagaa salaataa baruu.-murtii salaataa baruu.-bakka salaanni iitti dhaabamtu baruu.

ulaagaalee salaataa.

1- xahaaraa (qulqulleefachuu).

najisaafii hadasarraayis qulqulleefachuu. abdillaah binu umar nabiin s.a.w. akkana jedhe jedhe"salaanni xahaaraan malee hinqeebalamtu" muslim 224.

2- qaama saalaatti uffachuu.

uffata uffachuun dirqama salaataati, uffata haphiifii gabaabaa hintahin, kan qaama saalaa hin mul'ifne.

saallii dhiiraa.

handhuurarraa hanga jilbaati.

saalli dubartii salaata keessatti uwwifamuu qabu.

qaama isii hunda fuulaafii shanacha harkaa malee, nabiin s.a.w. akki jedhe "dubartii baaliga taate salaata isii guftaa uffattu malee Rabbiin hinqeebalu" abuu daawud 641. tirmizii 377

Rabbiin akkana jedhe "yaa ilmaan aadam masjida hunda biratti uffata keessan uffadhaa (bareechifadhaa)". airaaf 31. qaama saalaa uwwisuun irra xiqqaa bareechifannaati, masjiida hunda biratti jechuun salaata hunda keessatti jechuudha.

3-qiblatti fuula garagaluu.

Rabbiin akkana jedhe "eessallee baatu fuula kee gama masjiidal haraam garagalchi" baqarah 149.

qiblaan muslimtootaa maali isiin?

qiblaan muslimtootaa kaibaadhaa kabajamtuudha, tan abbaan anbiyootaa nabi ibraahiim jaare, kan nabiyyoonni itti hajjii gootu, nuti isiin dhagarraa jaaramte hinfayyaddu hin miitusi, garuu Rabbiin salaataaf itti fuula garagalaa jedhee nu ajaje, akka muslimni hundi kallatti tokkotti gara galee tokkoomuuf, itti garagaluu kanaan Rabbi gabbarra.

akkaata itti qiblatti garagalu

yoo fuuldura isaatti ijaan kan argu tahe isitti garagaluun dirqama muslimaati, yoo fagoo jiraate kallattii makkaatti garagaluutu gaya, waaxiqqo dogoggoraan yoo irraa maqe rakkoo miti, nabiin s.a.w. akki jedhe bahaafii dhiha jidduun qiblaadha". tirmizii 342

namni dhukkubaaf yookaa waan birootiif qiblatti garagaluu dadhabe akkam godha?

dadhabbii saniin dirqamni irraa kufa, akkuma waajiboonni biroo dadhabbiihaan namarraa kuftutti, Rabbiin akkana jedhe "hanga dandeessan Rabbi sodaadhaa". tagaabun 16

4- yeroon salaataa seenuu.

isiin ulaagaa fayyaa tahuu salaataati, salaanni yeroon isii seentu malee fayyaa hintaatu. Rabbiin akkana jedhe "salaanni muimintootarrattidirqama yeroo qabu taatee jirti". nisaai 103

caalaan salaata dura yeroo isiitti salaatuudha, ummifarwarraa nabiin s.a.w. gaafatamee hojii kamtu irra caala? "salaata jalqaba yeroo isiitti salaatuudha" jedhe.abuu daawud 426

salaata yeroo isiiraa booda aansuun nitahaa?

salaata yeroo isii keessatti salaatuun dirqama, haala salaata lama walitti qabuun mijjatu keessatti malee booda aansuun hintahu.

namni salaanni hirriibaan yookaa irraanfiin isarraa dabarte akkam godh?

yeroo yaadate daddafee qadaa kafala, anas binu maalik nabiin s.a.w. akkana jedhan jedhe "namni salaata takka irraanfate yookaa irraa rafe yeroo yaadate isii haasalaatuu" muslim 684

dirqamummaa salaataa.

salaanni muslima sammuun fayyaa kan baaliga tahe irratti dirqama, dubartii dhiiga baatiifii dayuumsaarraa qulqulluu taate irratti dirqama. dubartiin yeroo heydii fii dhiiga dhalaa hindsalaattu, eega xahaaratteeyis qadaa hinkafaltu.

ballagguun namaa mallattoolee asii gadii tanaan beekama.

١
waggaa 15n gayuu
٢
qaama saalaarraan rifeensa magarsuu.
٣
bishaan hormaataa dhangalaasuu hirriibaanis tahee dammaqqiin.
٤
dubarri heydiin itti dhufuu yookaa ulfaayuu.

salaata shanan fardiitiifii yeroo isii.

salaata shan Rabbiin halkaniifii guyyaa keessatti muslimarratti dirqama godhe.utubaa diin isaati, fardii jabeyfamtuudha, yeroo murtooytuu akka itti aantu kanatti godheef.

Salaata fajrii

isiin raka'aa 2 yeroon isii fajrii 2ffaarraa kaasee isiin ifti gara bahaatiin moggarratti mul'achuu, aduun bahuudhatti xumuramti.

salaata zuhrii.

isiin raka'aa 4 yeroon isii aduun jallachurraa kaasee -walqixa samiirraa gara dhihaa jallachuu- yeroo dheerinni gaaddisna waan hundaa isaan qixxaatetti dhaabbatti.

salaata asrii

isiin raka'aa afuri, yeroon isii eega yeroon zuhrii baaterraa kaasee hanga aduun seentutti, muslimtichi osoo aduun hindaalachoomne dura salaata asriitti jarjaruu qaba.

salaata magriibaa.

isiin raka'aa sadihi, yeroon isii aduun seentee gadi dhokaturraa kaasee diddiiminni dhihaa dhabamutti dhaabbata.

salaata ishaa'ii

isiin raka'aa afuri, eega diddiiminni dhihaa baderraa kaastee hanga halkan walqixaatti, rakorraa hanga fajriin bahutti nidheeratti.

bakka salaataa

islaamummaan namoota dhiiraa akka walgayanii gamtaan (jamaa'aan) salaatan ajajje. kuni masjiidatti akka tahu ajajje. masjinni bakka walitti dhufiinsa muslimaati, achitti wal'arganii obbolummaafii jaalati isaanii dabalti. kuni salaata namni dhuunfaan salaaturra sadarkaa hedduun caala. nabiin s.a.w akki jedhe "salaanni gamtaa salaata dhuunfaa sadarkaa 27n caalti". bukhaarii 645 muslim 650 ahmad 5921

seera bakka salaataa.

islaamummaan iddoon salaataa xahaaraa (qulqulluu) akka tahu ulaagaa goote, Rabbiin akkana jedhe "ibraahiimiifi ismaa'iil ni ajajne mana kiyya (masjiida) qulqulleessaa warra xawaafu, kan taa'u, kan rukuu'aafii sujuuda godhuuf".

hundeen dachiin xahaara.

hundeen xahaaraadha, najisni guyyaa keessaa dhufe, waan najisamuu hin beekiniin xahaaraa itti murteessi, dirree xahaara hunda irratti salaatuun nitaha. sijaajaa yookaa afata ufirratti dirquun sirrii miti. yoo hinjiraatin lafumatti salaatuu.

seerri walii galaa kan bakki salaataa qabaachuu qabdu hedduudha san keessaa:

1-bakka nama rakkisutti salaatuu dhabuu, akka karaa namni deemuu, bakka namni daddabruufii bakka dhaabbachuun dhoowwame. nabiin s.a.w. wal rakkisurraa dhoowwee jira. akkana jedhe "nama miidhuufii maadhaan harka kafalachuun dhoowwaadha". ibnu maajah 2341 ahmad 2865

2 wanni akka suuraa sagalee taphaa kkf tan nama shaagaltu jiraachuu dhabuu.

3- bakka diliifii badiin itti dalagamuuf qophooyte tahuu dhabuu, akka bakka sirbaa, konsartiifii daansii achitti salaatuun jibbaadha.

Barnoota milkaayinaan xumurtee jirta


Qormaata jalqabi