barnoota itti fufi

Seensa hin galmeessine
amma barnoota mimbar taa itti uf galmeessi, fooyyawuu kee hordofuuf, qabxiilee walitti qabachuuf, dorgommii keessa seenuuf,. eega galmooftee boqannaalee baratterratti waraqaa ragaa ilektiroonii argatta.

Shahaadaa lameen

Jecha tawhiidaatiif laa ilaaha illallahuuf sadarkaa ol'aanaa kennite. isiin dura waajibaati muslimarratti. namni islaamummaa seenu dura isii jedha, itti amanasi, namni fuula Rabbii kajeelaa mirkaneessee isii jedhe sababaa ibiddarraa itti nagaya bahu taatiif. Nabiin s.a.w. akki jedhan "Rabbiin nama laa ilaaha illaalaahu jedhe isiin fuula Rabbii barbaadee ibiddarratti dhoowwaa isa godhe". bukhaarii 415.

Barnootaawwan

laailaaha illallaahu ragaa bahuu.
Nabi Muhammad s.a.w. beekuu.
hiikaa muhammad ergamaa Rabbii tahuu.