barnoota itti fufi

Seensa hin galmeessine
amma barnoota mimbar taa itti uf galmeessi, fooyyawuu kee hordofuuf, qabxiilee walitti qabachuuf, dorgommii keessa seenuuf,. eega galmooftee boqannaalee baratterratti waraqaa ragaa ilektiroonii argatta.

nabiyyii s.a.w. beekuu

eenyummaa rasuulaa s.a.w. beekuu,sadarkaa isaatiifii sunnaa isaa beekuu.

Barnootaawwan

ergaa nabi muhammad s.a.w.
seenaa jireenyaa nabi muhammad
mata duree kabaja eenyummaa nabi muhammad.
mata duree seenaa jireenya nabiyyii s.a.w. (2)