barnoota itti fufi

Seensa hin galmeessine
amma barnoota mimbar taa itti uf galmeessi, fooyyawuu kee hordofuuf, qabxiilee walitti qabachuuf, dorgommii keessa seenuuf,. eega galmooftee boqannaalee baratterratti waraqaa ragaa ilektiroonii argatta.

hadiisaafii sunnaa

sadarkaa sunnaa beekuu, bu'ura seera islaamaa tahuu isii beekuu, kitaabban isii hangafoo beekuu.

Barnootaawwan

sunnaa nabiyyii s.a.w.
mata duree sunnaan galmaawufii kitaabban isii bebbeekamoo