barnoota itti fufi

Seensa hin galmeessine
amma barnoota mimbar taa itti uf galmeessi, fooyyawuu kee hordofuuf, qabxiilee walitti qabachuuf, dorgommii keessa seenuuf,. eega galmooftee boqannaalee baratterratti waraqaa ragaa ilektiroonii argatta.

qulqullina

salaanni yoo namni salaatu najisaafii hadasarraa qulqullaaye malee hintaatu, hanga dandeettii isaatti, wanni ittiin xahaaratan bishaan yookaa waan isarraa bakka bu'u tayammumadha, |||||

Barnootaawwan

naamusa mana fincaaniifii istinjaa
hadas guddaafii dhiqannaa
qulqulleeffannaa addaa

suur-sagalee