barnoota itti fufi

Seensa hin galmeessine
amma barnoota mimbar taa itti uf galmeessi, fooyyawuu kee hordofuuf, qabxiilee walitti qabachuuf, dorgommii keessa seenuuf,. eega galmooftee boqannaalee baratterratti waraqaa ragaa ilektiroonii argatta.

qormaata : sunnaa uumaa

3

gaafiiwwan

2

sadarkaa dabruuf si barbaachisu

2

yaalii gaafilee hundaa

16,019

barattoota

qormaanni kan tahe 2 irraayi. sunnaa uumaa 2 irraa 3 gaafiiwwan
qormaata dabruuf 2 deebisuu qabda. gaafiilama bifa sirriin