barnoota itti fufi

Seensa hin galmeessine
amma barnoota mimbar taa itti uf galmeessi, fooyyawuu kee hordofuuf, qabxiilee walitti qabachuuf, dorgommii keessa seenuuf,. eega galmooftee boqannaalee baratterratti waraqaa ragaa ilektiroonii argatta.

Gabbartii Rabbii.

Gabbartii jechuun ajajama guutuu jaalala kabajuufii ufgadiqabuun wajji taheedha. isiin haqa Rabbiin gabroottan isaarra qabu. isuma qofaafi taate. hojiifi jechoota Rabbiin jaalatu kan ummata itti ajaje hunda ufkeessaa qabdi. hoji mul'attuu akka salaataa zakaafii hajjii taatuu, yookaa hojii keessoo akka qalbiin Rabbi faarsuu, Rabbi sodaachuu, Rabbirratti irkachuu isuma gargaarsifachuuf kanneen birootis.

Barnootaawwan

maalummaa ibaadaa