barnoota itti fufi

Seensa hin galmeessine
amma barnoota mimbar taa itti uf galmeessi, fooyyawuu kee hordofuuf, qabxiilee walitti qabachuuf, dorgommii keessa seenuuf,. eega galmooftee boqannaalee baratterratti waraqaa ragaa ilektiroonii argatta.

hajjii

hajjiin utubaa shanaffaa kan islaamaati, muslima qabeenya diinaggee qaburratti umrii keessatti yoggu takka dirqama godhamte.

Barnootaawwan

Mata duree caalmayina sadarkaa makkaafii masjidal haraam.
mata duree hiikkaa hajjiitiifii sadarkaa isaa.
mata duree akkaataa hajjii.
mata dure akkaataa umraa.
mata duree waan ihraama keessatti dhoowwame
mata dure ziyaaraa madiinaa nabii s.a.w.