barnoota itti fufi

Seensa hin galmeessine
amma barnoota mimbar taa itti uf galmeessi, fooyyawuu kee hordofuuf, qabxiilee walitti qabachuuf, dorgommii keessa seenuuf,. eega galmooftee boqannaalee baratterratti waraqaa ragaa ilektiroonii argatta.

yeroon dorgomuu

sokondii 60 qabda,hanga dandeessutti gaafiilee hedduu deebii sirrii itti kenni, deebii sirrii takkarratti qabxii 10 qabda, deebii dogoggorterratti qabxii 5 dhabda.


seensa hingalmooyne

maqaa kee galchi tarrerratti sadarkaa kee biratti akka mul'atuuf