barnoota itti fufi

Seensa hin galmeessine
amma barnoota mimbar taa itti uf galmeessi, fooyyawuu kee hordofuuf, qabxiilee walitti qabachuuf, dorgommii keessa seenuuf,. eega galmooftee boqannaalee baratterratti waraqaa ragaa ilektiroonii argatta.

qur'aana kabajamaa

boqannaan kuni barataan akka qur'aana jechuun maal jechuu akka tahe hubachiisa, akkataa tafsiira ibsa isaallee nibarsiisa.

Barnootaawwan

hiikkaa qur'aana kabajama.
sadarkaa qur'aanaa
seeraafii naamusa qaraatii qur'aanaa.
qur'aana xiinxalluufii hiikuu