barnoota itti fufi

Seensa hin galmeessine
amma barnoota mimbar taa itti uf galmeessi, fooyyawuu kee hordofuuf, qabxiilee walitti qabachuuf, dorgommii keessa seenuuf,. eega galmooftee boqannaalee baratterratti waraqaa ragaa ilektiroonii argatta.

Barnootaawwan

sadarkaa maatii islaama keessatti
qajeelfama hariiroo saala lamaan jidduu
Bu'uraalee filannoo jaarsaa fi jaartii
naamusa qaadhimannaa
haqa haadhaa abbaa
mirga ilmaanii
Ergamaa Abbaa Manaa s.a.w
Fira Maxxansuu
Naamusoota fuudhaa
Haqa jaarsaa fi jaartii
Dhaalmaya islaama keessatti