barnoota itti fufi

Seensa hin galmeessine
amma barnoota mimbar taa itti uf galmeessi, fooyyawuu kee hordofuuf, qabxiilee walitti qabachuuf, dorgommii keessa seenuuf,. eega galmooftee boqannaalee baratterratti waraqaa ragaa ilektiroonii argatta.

salaata

salaanni utubaa islaamaati irra jabduu dirqama barnoota jalqabaniini, eega shahaadaa lameeniitii utubaa lamaffaa islaamaati, isii guutan malee islaamummaan hinjirtu.

Barnootaawwan

hiikkaa salaataatiifii sadarkaa isii.
Ulaagaaleefii murtii salaataa.
Mata duree akkaataa salaataa.
Hiikkaa suuraa faatihaa
Rogaalee salaataa, dirqamoota isii, balleessituu isiitiifii jibbamtuu isii.
Mata duree salaata jaalatamtuu (sunnaa).
mata duree salaata jamaa'ah.
mata duree - azaana
mata dure salaata keessatti khushuu'a godhu.
mata duree salaata jum'ah (gamtaa).
Mata dureen salaataa nama dhukkubuufii karaa deemuu.

suur-sagalee