barnoota itti fufi

Seensa hin galmeessine
amma barnoota mimbar taa itti uf galmeessi, fooyyawuu kee hordofuuf, qabxiilee walitti qabachuuf, dorgommii keessa seenuuf,. eega galmooftee boqannaalee baratterratti waraqaa ragaa ilektiroonii argatta.

du'aafii Reeffa

duuti xumura dubbiitii miti, garuu marsaa haarawa ilma namaati, jiruu gutuu aakhiraatiif jalqaba, islaamummaan akkuma dhalootarraa kaasee ilma namaaf qajeelchetti eega dues qajeelfama kaaye, haqa nama duee ittiin geggeessaniifii kan matii isaatis ibseejira.

Barnootaawwan

maalummaa jiruufii du'aa.
reeffa dhiquufii kafanuu.
mata duree reeffarratti salaatuufii awwaaluu
mata duree ta'iziyaafii gadda nama du'erratti
mata duree dhaamsaafiidhaalmaya.