barnoota itti fufi

Seensa hin galmeessine
amma barnoota mimbar taa itti uf galmeessi, fooyyawuu kee hordofuuf, qabxiilee walitti qabachuuf, dorgommii keessa seenuuf,. eega galmooftee boqannaalee baratterratti waraqaa ragaa ilektiroonii argatta.

qormaata : qulqullina

15

gaafiiwwan

5

Barnootaawwan

19,939

الطلاب

karaa qormaata sadarkaa murteessuutiin sadrkaalee kee kan barnoota (topic:) hundaa barnootarra jiru kan gaafii isii hunda bifa sirriitiin deebisuu dandeesse.dhuma qormaataa irratti gabaasa barnootaalee karaa qormaataatiin milkaa'inaan dabartee hunda qabu argatta