barnoota itti fufi

Seensa hin galmeessine
amma barnoota mimbar taa itti uf galmeessi, fooyyawuu kee hordofuuf, qabxiilee walitti qabachuuf, dorgommii keessa seenuuf,. eega galmooftee boqannaalee baratterratti waraqaa ragaa ilektiroonii argatta.

qormaata : naamusa mana fincaaniifii istinjaa

5

gaafiiwwan

4

sadarkaa dabruuf si barbaachisu

2

yaalii gaafilee hundaa

19,569

barattoota

qormaanni kan tahe 2 irraayi. naamusa mana fincaaniifii istinjaa 2 irraa 5 gaafiiwwan
qormaata dabruuf 2 deebisuu qabda. 4 gaafiiwwan bifa sirriin