barnoota itti fufi

Seensa hin galmeessine
amma barnoota mimbar taa itti uf galmeessi, fooyyawuu kee hordofuuf, qabxiilee walitti qabachuuf, dorgommii keessa seenuuf,. eega galmooftee boqannaalee baratterratti waraqaa ragaa ilektiroonii argatta.

qormaata : qulqulleeffannaa addaa

5

gaafiiwwan

4

sadarkaa dabruuf si barbaachisu

2

yaalii gaafilee hundaa

16,744

barattoota

qormaanni kan tahe 2 irraayi. qulqulleeffannaa addaa 2 irraa 5 gaafiiwwan
qormaata dabruuf 2 deebisuu qabda. 4 gaafiiwwan bifa sirriin