បន្តរៀន

អ្នកមិនបានចុះឈ្មោះចូលទេ
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះក្នុងវេបសាយ(តាក)ដើម្បីតាមដានភាពល្អប្រសើររបស់អ្នក ប្រមូលពិន្ទុ និងការចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែង បន្ទាប់ពីមានការចុះឈ្មោះរួចហើយ អ្នកនឹងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រធានបទដែលអ្នកសិក្សាវា

ក្បួនច្បាប់ក្នុងរដូវរងារ

ឥស្លាម ជាសាសនាដែលមានលក្ខណៈទូលំទូលាយ។ អាស្រ័យហេតុនេះហើយទើបអ្នកមានជំនឿ នៅគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ គឺមានការគោរពសក្ការៈដែលនាំរូបគេទៅកាន់ប្រការទាំងនោះ។ ហើយរដូវរងារ ក៏ជារដូវកាលមួយដែលមាននូវក្បួនច្បាប់ជាច្រើនដែលគេត្រូវប្រតិបត្តិទាក់ទងនឹងការជម្រះសម្អាត ការប្រតិបត្តិសឡាត សម្លៀកបំពាក់ និងការធ្លាក់ភ្លៀងជាដើម។ នៅក្នុងជំពូកនេះ អ្នកនឹងសិក្សាពីក្បួនច្បាប់មួយចំនួនទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះ។

មេរៀន

មេរៀននៃសេចក្តីជំនឿជាមួយនឹងរដូវរងា
រដូវរងា និងការជម្រះសម្អាត
រដូវរងា ការសឡាត និងការបួស
ក្បួនច្បាប់ទូទៅដែលកើតមានញឹកញាប់ក្នុងរដូវរងា