បន្តរៀន

អ្នកមិនបានចុះឈ្មោះចូលទេ
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះក្នុងវេបសាយ(តាក)ដើម្បីតាមដានភាពល្អប្រសើររបស់អ្នក ប្រមូលពិន្ទុ និងការចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែង បន្ទាប់ពីមានការចុះឈ្មោះរួចហើយ អ្នកនឹងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រធានបទដែលអ្នកសិក្សាវា

ការប្រឡង : មេរៀននៃសេចក្តីជំនឿជាមួយនឹងរដូវរងា

2

សំណួរ

2

ពិន្ទុដែលទាមទារដើម្បីជាប់

2

ចំនួននៃការព្យាយាមក្នុងមួយសំណួរ

10,791

សិស្ស

កាប្រេឡងត្រូវបានធ្វើឡើង មេរៀននៃសេចក្តីជំនឿជាមួយនឹងរដូវរងា អំពី ពីរសំណួរ
ដើម្បីទទួលបានការអនុញ្ញតក្នុងការប្រឡង អ្នកត្រូវឆ្លើយនឹងសំណួរ ពីរសំណួរ លក្ខណៈត្រឹមត្រូវ