បន្តរៀន

អ្នកមិនបានចុះឈ្មោះចូលទេ
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះក្នុងវេបសាយ(តាក)ដើម្បីតាមដានភាពល្អប្រសើររបស់អ្នក ប្រមូលពិន្ទុ និងការចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែង បន្ទាប់ពីមានការចុះឈ្មោះរួចហើយ អ្នកនឹងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រធានបទដែលអ្នកសិក្សាវា

សឡាត

សឡាត ឬការថ្វាយបង្គំ គឺជាសសរគ្រឹះនៃសាសនាឥស្លាម ហើយវាជាកាតព្វកិច្ចដ៏សំខាន់ជាងគេបំផុតមួយដែលគេចាំបាច់ត្រូវចាប់ផ្ដើមសិក្សាអំពីវាមុនគេក្នុងចំណោមការគោរពសក្ការៈ(អ៊ីហ្ពាហ្ទាត់)ទាំងឡាយ ព្រោះវាជាគោលគ្រឹះ(រូកុន)ទីពីរនៃសាសនាឥស្លាមបន្ទាប់ពីពាក្យសក្ខីកម្ម(ស្ហាហាហ្ទះ)ទាំងពីរ ហើយឥស្លាមរបស់បុគ្គលម្នាក់មិនមានភាពពេញលេញនោះទេ លើកលែងតែគេបានប្រតិបត្តិវា។

មេរៀន

និយមន័យ និងឧត្តមភាពនៃការសឡាត
លក្ខខណ្ឌ និងក្បួនច្បាប់នៃការសឡាត
អត្ថន័យស៊ូរ៉ោះ អាល់ហ្វាទីហះ
រូកុន វ៉ាជិប ប្រការដែលនាំឲ្យខូចសឡាត និងប្រការដែលមិនគប្បីធ្វើ(ម៉ាក្រុះ)ក្នុងពេលសឡាត
សឡាតស៊ូណិត(សឡាតស្ម័គ្រចិត្ត)
ពេលវេលាដែលហាមឃាត់មិនឲ្យសឡាតស៊ូណិត
សឡាតជើម៉ាអះ(រួមគ្នា)
ភាពឃូសុ(ស្មឹងស្មាធ)នៅក្នុងសឡាត
សឡាតរបស់អ្នកដំណើរ និងអ្នកជំងឺ

ការមើលឃើញ