បន្តរៀន

អ្នកមិនបានចុះឈ្មោះចូលទេ
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះក្នុងវេបសាយ(តាក)ដើម្បីតាមដានភាពល្អប្រសើររបស់អ្នក ប្រមូលពិន្ទុ និងការចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែង បន្ទាប់ពីមានការចុះឈ្មោះរួចហើយ អ្នកនឹងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រធានបទដែលអ្នកសិក្សាវា

ការប្រឡង : ក្បួនច្បាប់ក្នុងរដូវរងារ

11

សំណួរ

4

មេរៀន

9,645

الطلاب

តាមរយៈការធ្វើតេស្ត អ្នកនឹងអាចដឹងពីកម្រិតរបស់អ្នកនៅក្នុងមេរៀនទាំងអស់អំពី (ប្រធានបទ :) ក្នុងការរៀនឥស្លាមតាមវេបសាយ(តាក)។ ការធ្វើតេស្តនេះមាន (questions_count:) សំណួរដែលបានជ្រើសរើសពីមេរៀនទាំងអស់ដែលទាក់ទងនឹង (ប្រធានបទ:) នៅលើវេបសាយ ដោយគ្មានការជាប់ ឬធ្លាក់ក្នុងការធ្វើតេស្តនេះទេ ប៉ុន្តែអ្នកនឹងអាចនឹងរំលងមេរៀនទាំងអស់អំពី (ប្រធានបទ:) នៅលើវេបសាយអំពីសំណួរដែលអ្នកនឹងឆ្លើយបានត្រឹមត្រូវ។ ហើយនៅចុងបញ្ចប់នៃការធ្វើតេស្ត អ្នកនឹងទទួលបានរបាយការណ៍អំពីមេរៀនដែលអ្នកបានឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តនេះដោយជោគជ័យ។