បន្តរៀន

អ្នកមិនបានចុះឈ្មោះចូលទេ
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះក្នុងវេបសាយ(តាក)ដើម្បីតាមដានភាពល្អប្រសើររបស់អ្នក ប្រមូលពិន្ទុ និងការចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែង បន្ទាប់ពីមានការចុះឈ្មោះរួចហើយ អ្នកនឹងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រធានបទដែលអ្នកសិក្សាវា

ផ្នែកបច្ចុប្បន្ន model:

មេរៀន រដូវរងា ការសឡាត និងការបួស

រដូវរងា គឺជាឱកាសដ៏ធំធេងមួយសម្រាប់ការបញ្ជិតខ្លួនទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់។ នៅក្នុងមេរៀននេះ អ្នកនឹងបានដឹងខ្លះៗពីឱកាសនោះ ក៏ដូចជាក្បួនច្បាប់មួយចំនួនដែលទាក់ទងនឹងការសឡាតក្នុងរដូវរងា។

  • ដឹងអំពីក្បួនច្បាប់នៃការសឡាតក្នុងរដូវរងា
  • ដឹងអំពីឱកាសសម្រាប់ការបញ្ជិតខ្លួនទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់នៅក្នុងរដូវនេះ

count: ចំនួនសិស្សផ្សេងទៀតដែលបានបញ្ចប់មេរៀននេះ។

ការអាហ្សាននៅក្នុងពេលអាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងនៃរដូវរងា

ក្នុងរដូវរងា ប្រសិនបើអាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំង គឺគេត្រូវពិនិត្យមើល៖ ប្រសិនបើភាពត្រជាក់នោះមិនរារាំងមនុស្សពីការចេញទៅសឡាត(នៅម៉ាស្ជិត)ទេនោះ គឺគេត្រូវអាហ្សានដូចធម្មតា។

ប្រសិនបើអាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងដោយធ្វើឲ្យមនុស្សពិបាកខ្លាំងក្នុងការចេញទៅសឡាតនៅម៉ាស្ជិត គឺត្រូវអាហ្សានដូចធម្មតា គ្រាន់តែនៅត្រង់ឃ្លា “حي على الصلاة” ត្រូវប្តូរទៅជា “ألا صلوا في رحالكم” ឬ “الصلاة في الرحال” ឬ “صلوا في بيوتكم” ដោយប្រកាសប្រាប់មនុស្សឲ្យសឡាតនៅផ្ទះវិញ។

ណាហ្វៀក បាននិយាយថា៖ នាយប់ដ៏ត្រជាក់មួយ អ៊ិពនូអ៊ូមើរ បានអាហ្សាននៅឯ “ទច្ចណាន” (ភ្នំមួយនៅក្បែរម៉ាក្កះ)។ បន្ទាប់មកគាត់ពោលថា៖ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ (ចូរប្រតិបត្តិសឡាតនៅតាមផ្ទះរបស់ពួកអ្នក)។

សឡាតឆ្ពោះទៅកាន់ភ្លើង ឬម៉ាស៊ីនកម្តៅ

ក្នុងរដូវរងា មនុស្សលោកតែងដុតភ្លើងកម្តៅ ហើយជួនកាល កន្លែងដែលគេដុតភ្លើងនោះ ស្ថិតនៅចំទិសគិបឡាត់។ ដូចនេះ ជាការប្រសើរ គឺគេមិនគួរសឡាតឆ្ពោះទៅកាន់ភ្លើងនោះទេ ដើម្បីចៀសឆ្ងាយពីការប្រដូចទៅនឹងពួកម៉ាជូស៊ីដែលពួកគេគោរពបូជាភ្លើង។ តែប្រសិនបើពួកគេត្រូវការវាដើម្បីមានភាពកក់ក្តៅពីអាកាសធាតុត្រជាក់ ឬក៏ពិបាកក្នុងការផ្លាស់ប្តូរកន្លែងនោះ គឺគ្មានបញ្ហាអ្វីឡើយ។

ចំណែកឯម៉ាស៊ីនកម្តៅដែលគ្មានអណ្តាតភ្លើងវិញ ការសឡាតតម្រង់ទៅកាន់វា គឺបញ្ហាអ្វីនោះទេ។

ការផ្តុំគ្នារវាងសឡាតពីរ(សឡាតជើម៉ក់)

ការផ្តុំគ្នារវាងសឡាតពីរ គឺការដែលគេផ្តុំគ្នារវាងសឡាតហ្ស៊ូហោរនិងសឡាតអាសើរ ឬរវាងសឡាតម៉ាហ្គ្រិបនិងសឡាតអ៊ីស្ហា ដោយគេសឡាតចំនួនពីរក្នុងពេលតែមួយនៅក្នុងពេលណាមួយក្នុងចំណោមពេលវេលាសឡាតទាំងពីរ។ ការផ្តុំគ្នារវាងសឡាតពីរនេះ គឺក្នុងករណីមានហេតុផលណាមួយក្នុងចំណោមហេតុផលដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការផ្តុំសឡាត។

ក្នុងចំណោមហេតុផលដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការផ្តុំសឡាត ហើយដែលកើតមានច្រើននៅក្នុងរដូវរងានោះ គឺការមានភ្លៀងធ្លាក់ ហើយសាសនវិទូឥស្លាមមួយចំនួនបានបន្ថែម៖ ខ្យល់ត្រជាក់ខ្លាំង ឬអាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំង។

អត្ថន័យនៃពាក្យថា “ហេតុផលដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការផ្តុំសឡាត” គឺសំដៅលើស្ថានភាពទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យមនុស្សពិបាកក្នុងការចេញទៅសឡាតនៅម៉ាស្ជិតដដែលៗដើម្បីសឡាតរួមគ្នា(ជើម៉ាអះ)។

ជាគោលការណ៍ ចាំបាច់លើជនមូស្លីមត្រូវប្រតិបត្តិសឡាតនៅក្នុងពេលវេលារបស់វា។ អល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់បានមានបន្ទូលថា៖ “ហើយនៅពេលណាដែលពួកអ្នកមានសន្ដិភាពវិញ ចូរពួកអ្នកប្រតិបត្ដិសឡាត(គ្រប់ចំនួនដូចធម្មតា)។ ពិតប្រាកដណាស់ សឡាតជាកាតព្វកិច្ចមួយទៅលើបណ្ដាអ្នកមានជំនឿដែលមានពេលវេលាកំណត់យ៉ាងច្បាស់លាស់។ (អាន់នីសាក៖១០៣)។ អាស្រ័យហេតុនេះ ការផ្តុំសឡាត គឺមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឡើយ លើកលែងតែមានហេតុផលត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់ដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការផ្តុំសឡាតប៉ុណ្ណោះ។ មានសេចក្តីរាយការណ៍ពី អ៊ូមើរ ពិន អាល់ខត្តប និង អ៊ិពនូអាប់ហ្ពាស រទអ និងអ្នកផ្សេងទៀតក្រៅពីពួកគាត់ថា៖ ជាការពិតណាស់ ការផ្តុំគ្នារវាងសឡាតពីរ(សឡាតជើម៉ក់)ដោយគ្មានហេតុផលត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់ គឺស្ថិតក្នុងចំណោមបាបកម្មធំ។

ចំពោះអ្នកដែលមិនជាប់កាតព្វកិច្ចត្រូវសឡាតរួមគ្នា(ដូចជាស្ត្រី អ្នកជំងឺ...) គឺមិនត្រូវផ្តុំសឡាតឡើយ ព្រោះពួកគេគ្មានភាពចាំបាច់នឹងផ្តុំសឡាតឡើយ។ ដូចនេះ ចាំបាច់លើពួកគេត្រូវប្រតិបត្តិសឡាតទៅតាមពេលវេលាដែលបានកំណត់។ ក៏ដូចគ្នាដែរ គេមិនអាចផ្តុំសឡាតបានទេប្រសិនបើហេតុផលដែលគេអនុគ្រោះនោះត្រូវបានបញ្ចប់មុននឹងគេសឡាតលើកទីពីរ។

ក្នុងពេលផ្តុំសឡាត គឺគ្រប់គ្រាន់ហើយចំពោះគេដោយការអាហ្សានចំនួនមួយដង ហើយអ៊ីក៏ម៉ះពីរដង។ ត្រូវសឡាតស៊ូណិតរ៉វ៉ាតិប និងហ្ស៊ីកៀរក្រោយពីសឡាតបន្ទាប់ពីសឡាតទាំងពីរចប់។

មានម៉ាស្ជិតជាច្រើនបានកើតមាននូវការខ្វែងយោបល់គ្នាទាក់ទងនឹងមូលហេតុដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការផ្តុំសឡាត។ ជាគោលការណ៍ គឺអ៊ីម៉ាំជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហានេះ។

រដូវរងា ការសឡាតពេលយប់ និងការបួស

មានលំអានមួយចំនួនបានបញ្ជាក់ថា៖ “រដូវរងា ជារដូវរំហើយសម្រាប់អ្នកមានជំនឿ។ ពេលថ្ងៃរបស់វាមានរយៈពេលខ្លី គេក៏បួស។ ហើយពេលយប់មានរយៈពេលវែង គេក៏ក្រោកសឡាត”។ (អាល់ពៃហាគីយ៍ នៅក្នុងសៀវភៅ ស៊ូណាន់គុបរ៉៖៨៤៥៦)។

ក្នុងរដូវរងា គេមានលទ្ធភាពអាចបួសនៅពេលថ្ងៃដោយគ្មានការលំបាកដោយភាពស្រេកឃ្លាន និងស្រេកទឹកនោះឡើយ ដោយសារតែពេលថ្ងៃរបស់វាមានរយៈពេលខ្លី ព្រមទាំងមានលទ្ធភាពក្នុការក្រោកសឡាតពេលយប់ ដោយសារតែពេលយប់របស់វាមានរយៈពេលវែង។ ដូចនេះ គេមានលទ្ធភាពអាចផ្តុំគ្នារវាងសឡាត និងការដេកបាន។

អ្នកបានបញ្ចប់មេរៀនដោយជោគជ័យ


ចាប់ផ្តើមប្រឡង