បន្តរៀន

អ្នកមិនបានចុះឈ្មោះចូលទេ
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះក្នុងវេបសាយ(តាក)ដើម្បីតាមដានភាពល្អប្រសើររបស់អ្នក ប្រមូលពិន្ទុ និងការចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែង បន្ទាប់ពីមានការចុះឈ្មោះរួចហើយ អ្នកនឹងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រធានបទដែលអ្នកសិក្សាវា

ផ្នែកបច្ចុប្បន្ន model:

មេរៀន ជំនឿចំពោះបណ្តាគម្ពីរទាំងឡាយ

ជំនឿចំពោះបណ្តាគម្ពីរដែលត្រូវបានបញ្ចុះមកពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ គឺជាគោលគ្រឹះ(រូកុន)មួយក្នុងចំណោមគោលគ្រឹះនៃជំនឿ(រូកុនអ៊ីម៉ាន់)។ នៅក្នុងមេរៀននេះ អ្នកនឹងសិក្សាអំពីនិយមន័យនៃជំនឿចំពោះបណ្តាគម្ពីរ និងសារៈសំខាន់របស់វា ឈ្មោះរបស់គម្ពីរមួយចំនួន និងគោលជំហររបស់យើងចំពោះគម្ពីរមួយចំនួនដែលមានវត្តមាននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។

  • ដឹងពីនិយមន័យនៃជំនឿចំពោះបណ្តាគម្ពីរ និងសារៈសំខាន់របស់វា
  • ដឹងពីគោលជំហររបស់ជនមូស្លីមចំពោះគម្ពីរដែលមានវត្តមាននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
  • ដឹងពីកាតព្វកិច្ចរបស់ជនមូស្លីមចំពោះគម្ពីរគួរអាន

count: ចំនួនសិស្សផ្សេងទៀតដែលបានបញ្ចប់មេរៀននេះ។

និយមន័យជំនឿចំពោះបណ្តាគម្ពីរ

គឺការជឿជាក់យ៉ាងដាច់ខាតថា ពិតណាស់ សម្រាប់អល់ឡោះជាម្ចាស់ ទ្រង់មាននូវគម្ពីរជាច្រើនដែលទ្រង់បានបញ្ចុះគម្ពីរទាំងនោះទៅកាន់បណ្តាអ្នកនាំសាររបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់ផ្សព្វផ្សាយបន្តទៅកាន់ខ្ញុំបម្រើទាំងឡាយរបស់ទ្រង់ ហើយពិតប្រាកដណាស់គម្ពីរទាំងនោះ គឺជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បានមានបន្ទូលយ៉ាងពិតប្រាកដក្នុងលក្ខណៈមួយដែលសក្តិសមនឹងទ្រង់។ នៅក្នុងគម្ពីរទាំងនោះ គឺផ្ទុកទៅដោយសេចក្តីពិត ពន្លឺ ការចង្អុលបង្ហាញ និងសុភមង្គលសម្រាប់មនុស្សទាំងក្នុងលោកិយ និងថ្ងៃបរលោក។

សារៈសំខាន់នៃជំនឿចំពោះបណ្តាគម្ពីរទាំងឡាយ

ជំនឿចំពោះបណ្តាគម្ពីរ គឺជាគោលគ្រឹះ(រូកុន)មួយក្នុងចំណោមគោលគ្រឹះនៃជំនឿ។ អល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់បានមានបន្ទូលថា៖ “ឱបណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿ! ចូរពួកអ្នកមានជំនឿលើអល់ឡោះ អ្នកនាំសាររបស់ទ្រង់ និងគម្ពីរដែលទ្រង់បានបញ្ចុះទៅលើអ្នកនាំសាររបស់ទ្រង់ ហើយនិងគម្ពីរដែលទ្រង់បានបញ្ចុះពីមុនមក”។ (អាន់នីសាក៖១៣៦)។ ជាការពិតណាស់ អល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់បានបង្គាប់ប្រើឲ្យមានជំនឿលើទ្រង់ និងអ្នកនាំសាររបស់ទ្រង់ ហើយនិងគម្ពីរដែលទ្រង់បានបញ្ចុះទៅឲ្យអ្នកនាំសាររបស់ទ្រង់ ព្យាការីមូហាំម៉ាត់ ﷺ នោះគឺគម្ពីរគួរអាន។ ម្យ៉ាងទៀត ទ្រង់ក៏បានបង្គាប់ប្រើឲ្យមានជំនឿចំពោះបណ្តាគម្ពីរទាំងឡាយដែលទ្រង់បានបញ្ចុះមកមុននឹងគម្ពីរគួរអានផងដែរ។

ព្យាការី ﷺ លោកបានមានប្រសាសន៍អំពីជំនឿថា៖ “អ្នកត្រូវជឿចំពោះអល់ឡោះ បណ្តាម៉ាឡាអ៊ីកាត់របស់ទ្រង់ បណ្តាគម្ពីររបស់ទ្រង់ បណ្តាអ្នកនាំសាររបស់ទ្រង់ ជឿចំពោះថ្ងៃបរលោក និងជឿថាវាសនាល្អ និងវាសនាអាក្រក់ គឺត្រូវបានកំណត់រួច។ (មូស្លីម៖៨)

ចំពោះបណ្តាគម្ពីរទាំងឡាយផ្ទុកទៅដោយអ្វីខ្លះ?

١
១. មានជំនឿថា គម្ពីរទាំងនោះ គឺត្រូវបានបញ្ចុះមកពីអល់ឡោះជាម្ចាស់យ៉ាងពិតប្រាកដ។
٢
២. មានជំនឿថា គម្ពីរទាំងនោះ គឺជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះ។
٣
៣. មានជំនឿចំពោះគម្ពីរទាំងឡាយរបស់អល់ឡោះដែលទ្រង់បានដាក់ឈ្មោះឲ្យវា ដូចជាគម្ពីរគួរអានដែលអល់ឡោះបានបញ្ចុះទៅកាន់ព្យាការីរបស់យើងមូហាំម៉ាត់ ﷺ, គម្ពីរតាវរ៉តដែលអល់ឡោះបានបញ្ចុះទៅកាន់ព្យាការីមូសា និងគម្ពីរអ៊ីញ្ជីលដែលអល់ឡោះបានបញ្ចុះទៅកាន់ព្យាការីអ៊ីសា។
٤
៤. ជឿជាក់ចំពោះព័ត៌មាន ឬដំណឹងដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរជំនាន់មុនៗទាំងនោះចំពោះអ្វីដែលគម្ពីរគួរអាន ឬស៊ុណ្ណះបានបញ្ជាក់ពីភាពត្រឹមត្រូវរបស់វា ហើយត្រូវបដិសេធចំពោះព័ត៌មាន ឬដំណឹងដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរជំនាន់មុនៗទាំងនោះចំពោះអ្វីដែលគម្ពីរគួរអាន ឬស៊ុណ្ណះបានបញ្ជាក់ពីភាពមិនត្រឹមត្រូវរបស់វា ហើយត្រូវនៅស្ងៀមដោយមិនជឿជាក់ ឬបដិសេធចំពោះអ្វីដែលមិនមានបញ្ជាក់(នៅក្នុងគម្ពីរគួរអាន ឬស៊ុណ្ណះ)។

អ្វីទៅជាគោលជំហររបស់ពួកយើងចំពោះបណ្តាគម្ពីរមុនៗ?

អ្នកមូស្លីមមានជំនឿថា គម្ពីរតាវរ៉តដែលត្រូវបានបញ្ចុះទៅកាន់ព្យាការីមូសា និងគម្ពីរអ៊ីញ្ជីលដែលត្រូវបានបញ្ចុះទៅកាន់ព្យាការីអ៊ីសា គឺជាសេចក្តីពិតដែលបានបញ្ចុះមកពីអល់ឡោះជាម្ចាស់យ៉ាងពិតប្រាកដ ហើយគម្ពីរទាំងពីរនេះ គឺផ្ទុកទៅដោយច្បាប់បញ្ញត្តិ ការប្រៀនប្រដៅ និងដំណឺងទាំងឡាយដែលជាការចង្អុលបង្ហាញ និងជាពន្លឺសម្រាប់មនុស្សលោកនៅក្នុងការរស់នៅរបស់ពួកគេ និងបរលោករបស់ពួកគេ។ ក៏ប៉ុន្តែអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់បានប្រាប់យើងនៅក្នុងគម្ពីរគួរអានថា ពិតណាស់ ពួកអះលីគីតាបក្នុងចំណោមពួកយូដា និងពួកណាសរ៉នី(ពួកគ្រឹស្ទាន) គឺពួកគេបានកែប្រែគម្ពីរបស់ពួកគេដោយបន្ថែមទៅក្នុងគម្ពីរនោះទៅតាមទំនើងចិត្តរបស់ពួកគេ និងដកចេញនូវអ្វីដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរនោះទៅតាមទំនើងចិត្តរបស់ពួកគេ(ដោយពុំមែនជាសារមកពីអល់ឡោះ)។ ដូចនេះ គ្មានសេសសល់នូវធាតុដើមនៃគម្ពីរដូចដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់បានបញ្ចុះមកនៅក្នុងគម្ពីរទាំងនោះទេ។

ចំពោះគម្ពីរតាវរ៉តដែលមានសព្វថ្ងៃនេះ ពុំមែនជាគម្ពីរតាវរ៉តដែលគេ(អល់ឡោះ)បានបញ្ចុះទៅកាន់ព្យាការីមូសាឡើយ ពីព្រោះពួកយូដាបានកែប្រែ និងផ្លាស់ប្តូរគម្ពីរនោះ ព្រមទាំងបានបំភាន់នូវច្បាប់បញ្ញត្តិជាច្រើនដែលមាននៅក្នុងវា។ អល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់បានមានបន្ទូលថា៖ “ហើយពិតប្រាកដណាស់ នៅក្នុងចំណោមពួកគេ(អះលីគីតាប) គឺមានក្រុមមួយដែលរលាស់អណ្ដាតរបស់ពួកគេក្នុងការសូត្រគម្ពីរ(តាវរ៉ត)ដើម្បីឱ្យពួកអ្នកស្មានថា វាជាផ្នែកមួយនៃគម្ពីរ។ តែតាមពិត វាមិនមែនជាផ្នែកមួយនៃគម្ពីរឡើយ។ ហើយពួកគេនិយាយថា៖ វាមកពីអល់ឡោះ។ តែតាមការពិត វាមិនមែនមកពីអល់ឡោះឡើយ។ ហើយពួកគេកំពុងតែនិយាយកុហកទៅលើអល់ឡោះ ខណៈដែលពួកគេដឹងហើយនោះ”។ (អាលីអ៊ិមរ៉ន៖៧៨)

ក៏ដូចគ្នាដែរ គម្ពីរអ៊ិញ្ជីលដែលមានសព្វថ្ងៃនេះ ពុំមែនជាគម្ពីរអ៊ិញ្ជីលដែលគេ(អល់ឡោះ)បានបញ្ចុះទៅកាន់ព្យាការីអ៊ីសានោះឡើយ ព្រោះពិតណាស់ ពួកណាសរ៉នី(ពួកគ្រឹស្ទាន)បានកែប្រែគម្ពីរអ៊ិញ្ជីល និងបានផ្លាស់ប្តូរនូវក្បួនច្បាប់បញ្ញត្តិជាច្រើនដែលមាននៅក្នុងវា។ អល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់បានមានបន្ទូលអំពីពួកណាសរ៉នីថា៖ “ហើយយើងបានយកកិច្ចសន្យាពីពួកដែលបាននិយាយថា៖ ពិតប្រាកដណាស់ ពួកយើងជាណាស៏រ៉ តែពួកគេបានភេ្លច(បោះបង់ចោល)មួយចំណែកពីអ្វីដែលគេបានរំលឹកពួកគេពីវា។ ហើយយើងបានធ្វើឱ្យពួកគេក្លាយជាសត្រូវនឹងគ្នា និងស្អប់ខ្ពើមគ្នារហូតដល់ថ្ងៃបរលោក។ ហើយអល់ឡោះនឹងប្រាប់ពួកគេឱ្យដឹងនូវអ្វីដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្ដកន្លងមក”។ (អាល់ម៉ាអ៊ីហ្ទះ៖១៤)

អាស្រ័យហេតុនេះហើយទើបយើងសង្កេតឃើញថា អ្វីដែលគេឲ្យឈ្មោះថាជា “ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ” ដែលស្ថិតនៅក្នុងដៃពួកណាសរ៉នី(ពួកគ្រឹស្ទាន)សព្វថ្ងៃដែលរួមបញ្ចូលទាំងគម្ពីរតាវរ៉ត(សម្ព័ន្ធមេត្រីចាស់) និងគម្ពីរអ៊ីញ្ជីល(សម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មី) គឺផ្ទុកទៅដោយគោលជំនឿខុសឆ្គង ដំណឹងឬព័ត៌មានមិនពិត និងរឿងរ៉ាវភូតកុហកជាច្រើន។

ទោះបីជាគោលជំនឿរបស់យើង គឺយើងជឿថា គម្ពីរតាវរ៉ត និងគម្ពីរអ៊ីញ្ជីលដែលមានសព្វថ្ងៃនេះ ត្រូវទទួលរងនូវការកែប្រែ និងការផ្លាស់ប្តូរដូចដែលគម្ពីរគួរអានបានបញ្ជាក់ប្រាប់ក៏ដោយ ក៏អ្នកមូស្លីមនៅតែឲ្យតម្លៃគម្ពីរទាំងពីរនោះ និងមិនបន្ទាបបន្ថោកវាឡើយ ព្រោះថាគម្ពីរទាំងពីរនេះអាចមាននូវចំណុចខ្លះៗដែលនៅសេសសល់អំពីបន្ទូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលមិនត្រូវបានកែប្រែ។

តើអ្វីជាកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកយើងចំពោះគម្ពីរគួរអាន?

١
១. ចាំបាច់លើយើងត្រូវមានក្តីស្រឡាញ់ចំពោះគម្ពីរគួរអាន ហើយត្រូវលើកតម្កើង និងឲ្យតម្លៃចំពោះវា ព្រោះវាជាបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់(អល់ឡោះ)ដ៏មហាខ្ពង់ខ្ពស់ដែលជាអ្នកបង្កើត។ ដូចនេះ វាជាពាក្យពេចន៍ដ៏ត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដជាងគេបំផុត និងជាពាក្យពេចន៍ដែលប្រសើរជាងគេបំផុត។
٢
២. ចាំបាច់លើយើងត្រូវសូត្រ និងអានគម្ពីរគួរអាន ជាមួយនឹងការត្រឹះរិះពិចារណាពីពីអត្ថន័យនៃបណ្តាអាយ៉ាត់(វាក្យខណ្ឌ) និងស៊ូរ៉ោះ(ជំពូក)របស់វា ដោយត្រូវសញ្ជឹងគិតពិចារណាអំពីដំបូន្មាន ដំណឹង និងរឿងរ៉ាវផ្សេងៗដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរគួរអាន។
٣
៣. ចាំបាច់លើយើងត្រូវអនុវត្តតាមគម្ពីរគួរអាន ប្រតិបត្តិតាមក្បួនច្បាប់ទាំងឡាយរបស់វា អនុវត្តតាមបទបញ្ជាទាំងឡាយដែលមានចែងនៅក្នុងវា និងចៀសវាងពីបម្រាមទាំងឡាយដែលបានបញ្ញត្តិនៅក្នុងវា ហើយត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវសីលធម៌របស់វា ព្រមទាំងយកវាធ្វើជាមាគ៌ានៃជីវិតរស់នៅរបស់ពួកយើង។

នៅពេលដែលមានគេសួរ អាអ៊ីស្ហះ រទអ អំពីសីលធម៌របស់ព្យាការី ﷺ គាត់បានឆ្លើយថា៖ “សីលធម៌របស់លោក គឺគម្ពីរគួរអាន”។ (អះម៉ាត់៖២៤៦០១)

អត្ថន័យនៃហាទីស្ហនេះគឺ៖ ពិតណាស់ រ៉ស៊ូលុលឡោះ ﷺ នៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់លោក ទង្វើ និងពាក្យសម្តីរបស់លោក គឺអនុវត្តតាមទាំងស្រុងទៅតាមក្បួនច្បាប់ និងច្បាប់បញ្ញត្តិដែលមានចែងនៅក្នុងគម្ពីរគួរអាន។ ពិតណាស់ ព្យាការី ﷺ លោកសម្រេចបានយ៉ាងពេញលេញនៃការប្រតិបត្តិតាមការចង្អុលបង្ហាញរបស់គម្ពីរគួរអាន ហើយលោកគឺជាគំរូដ៏ល្អសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាយកតម្រាប់តាម ដូចដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់បានមានបន្ទូលថា៖ “ជាការពិតណាស់ ពួកអ្នកមានអ្នកនាំសាររបស់អល់ឡោះ(ព្យាការីមូហាំម៉ាត់)ជាគំរូដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមថានឹងបានជួបអល់ឡោះ និងថ្ងៃបរលោក ហើយនិងបានរំលឹកចំពោះអល់ឡោះយ៉ាងច្រើន”។ (អាល់អះហ្សាប៖២១)

ការសម្រួលដល់ការទន្ទេញ និងការសូត្រគម្ពីរគួរអាននៅទូទាំងពិភពលោក ទោះបីជាអ្នកទន្ទេញទាំងនោះនិយាយភាសាខុសៗគ្នា និងមានស្ថានភាពខុសៗគ្នាក៏ដោយនោះ គឺភស្ដុតាងដ៏ធំធេងមួយដែលបង្ហាញពីការថែរក្សារបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ចំពោះគម្ពីរដ៏អស្ចារ្យនេះ។

លក្ខណៈពិសេសរបស់គម្ពីរគួរអាន

ពិតណាស់គម្ពីរគួរអាន គឺជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលត្រូវបានបញ្ចុះទៅកាន់ព្យាការីរបស់យើង និងជាមនុស្សគំរូរបស់យើង ព្យាការីមូហាំម៉ាត់ ﷺ។ អ្នកមានជំនឿលើកតម្កើងគម្ពីរនេះ និងព្យាយាមប្រកាន់ខ្ជាប់នូវក្បួនច្បាប់ ព្យាយាមសូត្រ និងត្រឹះរិះពិចារណាពីអត្ថន័យរបស់វា។ គ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ពួកយើងដែលថា គម្ពីរគួរអាន គឺជាមគ្គុទ្ទេសក៍សម្រាប់យើងនៅក្នុងលោកិយ និងជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងទទួលបានជោគជ័យនៅថ្ងៃបរលោក។ សម្រាប់គម្ពីរគួរអាន គឺមានភាពវិសេសវិសាល និងលក្ខណៈពិសេសជាច្រើនខុសពីគម្ពីរមុនៗដែលត្រូវបានបញ្ចុះពីលើមេឃ ក្នុងនោះមាន៖

១. ពិតណាស់គម្ពីរគួរអានផ្ទុកទៅដោយក្បួនច្បាប់សង្ខេបអំពីព្រះជាម្ចាស់

គម្ពីរគួរអានបានមកដល់ក្នុងនាមជាអ្នកពង្រឹងបន្ថែម និងបញ្ជាក់នូវអ្វីដែលបានចែងនៅក្នុងបណ្តាគម្ពីរមុនៗទាក់ទងនឹងការគោរពសក្ការៈចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយគត់។ អល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់បានមានបន្ទូលថា៖ “ហើយយើងបានបញ្ចុះគម្ពីរគួរអានឱ្យអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដ ដើម្បីបញ្ជាក់នូវអ្វីដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរពីមុនមក និងបពា្ជក់ពីភាពត្រឹមត្រូវនៃគម្ពីរទាំងនោះ”។ (អាល់ម៉ាអ៊ីហ្ទះ៖៤៨)។ អត្ថន័យរបស់ឃ្លា៖ “ដើម្បីបញ្ជាក់នូវអ្វីដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរពីមុនមក” ពោលគឺ ស្របគ្នាទៅនឹងដំណឹង ឬព័ត៌មានទាំងឡាយដែលនាំមកនៅក្នុងបណ្តាគម្ពីរមុនៗ ហើយនិងគោលជំនឿផ្សេងៗដែលមានចែងនៅក្នុងគម្ពីរទាំងនោះ។ ហើយអត្ថន័យរបស់ឃ្លា៖ “និងបពា្ជក់ពីភាពត្រឹមត្រូវនៃគម្ពីរទាំងនោះ” ពោលគឺជាអ្នកបញ្ជាក់ និងជាសាក្សីទៅលើគម្ពីរមុនៗទាំងនោះ។

២- ចាំបាច់លើមនុស្សលោកទាំងអស់ ទោះជាមានភាសា និងជាតិសាសន៍ខុសគ្នាក៏ដោយ ត្រូវតែមានជំនឿលើគម្ពីរគួរអាននេះ

ហើយនិងអនុវត្តតាមគម្ពីរនេះ ទោះបីជាសម័យកាលដែលពួកគេរស់នៅបានឃ្លាតឆ្ងាយពីសម័យកាលដែលគេបញ្ចុះគម្ពីគួរអាន(រាប់សតវត្ស)ក៏ដោយ ខុសពីគម្ពីរមុនៗដែលត្រូវបានបញ្ចុះមកសម្រាប់ក្រុមជាក់លាក់ និងក្នុងសម័យកាលកំណត់មួយជាក់លាក់។ អល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់បានមានបន្ទូលថា៖ “ហើយគម្ពីរគួរអាននេះត្រូវបានគេបញ្ចុះមកឱ្យខ្ញុំ(ព្យាការីមូហាំម៉ាត់)ដើម្បីដាស់តឿនព្រមានដល់ពួកអ្នក និងជនទាំងឡាយណាដែលគម្ពីរគួរអានបានទៅដល់គេ”។ (អាល់អាន់អាម៖១៩)

៣. ពិតប្រាកដណាស់ អល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់ធានាថែរក្សាគម្ពីរគួរអាន

គ្មានអ្នកណាអាចកែប្រែគម្ពីរគួរអានបានឡើយ ហើយក៏គ្មានអ្នកដែលអាចកែប្រែវាបានជារៀងរហូត ដូចដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់បានមានបន្ទូលថា៖ “ពិតប្រាកដណាស់ យើងបានបញ្ចុះគម្ពីរគួរអាន ហើយពិតប្រាកដណាស់ យើងជាអ្នកថែរក្សាវា”។ (អាល់ហ៊ិជរ៍៖៩)។ ដូចនេះ ដំណឹងឬព័ត៌មានទាំងឡាយរបស់វា គឺជាដំណឹងឬព័ត៌មានដែលត្រឹមត្រូវដែលចាំបាច់ត្រូវតែជឿជាក់។

សម្រាប់ជំនឿចំពោះបណ្តាគម្ពីរទាំងឡាយ គឺផ្តល់នូវផ្លែផ្កាជាច្រើនដូចជា៖

١
១. ដឹងពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ចំពោះខ្ញុំបម្រើទាំងឡាយរបស់ទ្រង់ និងក្តីមេត្តាករុណាដ៏ពេញលេញរបស់ទ្រង់ ខណៈដែលទ្រង់បានបញ្ចុះទៅកាន់រាល់ប្រជាជាតិទាំងឡាយនូវគម្ពីរ ដើម្បីចង្អុលបង្ហាញពួកគេ និងដើម្បីសម្រេចបាននូវសុភមង្គលសម្រាប់ពួកគេទាំងនៅក្នុងលោកិយ និងនៅថ្ងៃបរលោក។
٢
២. ដឹងអំពីគតិបណ្ឌិតរបស់អល់ឡោះនៅក្នុងការចែងច្បាប់បញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ ខណៈដែលទ្រង់បានដាក់បញ្ញត្តិច្បាប់ទៅកាន់ក្រុមនីមួយៗនូវអ្វីដែលសមស្របទៅតាមស្ថានភាពរបស់ពួកគេ និងសមស្របទៅនឹងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ពួកគេ ដូចដែលទ្រង់បានមានបន្ទូលថា៖ “រាល់ៗប្រជាជាតិក្នុងចំណោមពួកអ្នក យើងបានបង្កើតច្បាប់ និងមាគ៌ាយ៉ាងច្បាស់លាស់”។ (អាល់ម៉ាអ៊ីហ្ទះ៖៤៨)
٣
៣. ដឹងគុណចំពោះឧបការគុណរបស់អល់ឡោះដែលទ្រង់បានបញ្ចុះគម្ពីរទាំងនោះ ព្រោះថាគម្ពីរទាំងនេះ គឺជាពន្លឺចង្អុលបង្ហាញទាំងនៅក្នុងលោកិយ និងថ្ងៃបរលោក។

អ្នកបានបញ្ចប់មេរៀនដោយជោគជ័យ


ចាប់ផ្តើមប្រឡង