Tiếp tục học tập

Bạn chưa đăng nhập
Hãy đăng ký ngay bây giờ trên nền tảng Ta để theo dõi quá trình của bạn, thu thập điểm và tham gia các cuộc thi, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được chứng chỉ điện tử về các chủ đề bạn đã học.

Phần hiện tại: model

Bài học Đức tin Iman nơi các quyển Kinh Sách.

Tin tưởng một cách kiên định rằng những quyển Kinh Sách được mặc khải từ Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao là một trụ cột thuộc các trụ cột của đức tin Iman. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa của đức tin Iman nơi các Kinh Sách và sự quan trọng của Nó, tên của một vài Kinh Sách, quan điểm của chúng ta đối với những Kinh Sách hiện có ngày nay.

Mục tiêu

  • Hiểu được đức tin Iman nơi các quyển Kinh Sách và sự quan trọng của nó.
  • Tìm hiểu quan điểm của người Muslim về những quyển Kinh Sách hiện có ngày nay.
  • Nhận thức được bổn phận bắt buộc của các tín đồ Muslim đối với Thiên Kinh Qur'an Cao Quý.

Ý nghĩa đức tin Iman nơi các quyển Kinh Sách

Tin một cách kiên định rằng Allah Đấng Tối Cao ban xuống các quyển Kinh Sách cho các vị Thiên Sứ của Ngài để truyền bá đến các bầy tôi của Ngài, và rằng kinh Sách này là lời phán của Allah Đấng Tối Cao, Ngài thực sự đã phán theo cách vĩ đại và tối cao của Ngài, và rằng các Kinh Sách này chứa đựng điều Chân Lý, Ánh Sáng, Sự Chỉ Đạo, hướng dẫn và hạnh phúc cho con người ở đời này và ở Đời Sau.

Sự quan trọng của đức tin Iman nơi các quyển Kinh Sách:

Đức tin Iman nơi các quyển Kinh Sách là một trong các trụ cột của đức tin Iman, như Allah Đấng Tối Cao phán: (Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy tin nơi Allah, nơi Thiên Sứ của Ngài, nơi Kinh Sách (Qur’an) mà Ngài đã ban xuống cho Thiên Sứ của Ngài cũng như các Kinh Sách mà Ngài đã ban xuống trước đây.) [Chương Al-Nisa', câu: 136], Và Allah ra lệnh phải tin nơi Ngài, nơi các vị Thiên Sứ của Ngài, nơi Kinh Sách mà Ngài đá ban xuống cho vị Thiên Sứ của Ngài ﷺ đó là Thiên Kinh Qur'an, cũng như Ngài đã ra lệnh phải có đức tin nơi các Kinh Sách đã được ban xuống trước Thiên Kinh Qur'an.

Và Thiên Sứ của Allah ﷺ nói về đức tin Iman: «Rằng anh phải tin nơi Allah, nơi các Thiên Thần của Ngài, các Kinh Sách của Ngài, các vị Thiên Sứ của Ngài, tin ơi Ngày Sau, và tin nơi sự tiền định tốt hoặc xấu» [Muslim, số: 8].

Đức tin Iman nơi các quyển Kinh Sách bao gồm những gì?

١
Tin rằng chúng đích thực được ban xuống từ Thượng Đế Allah.
٢
Tin rằng chúng là lời phán của Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao.
٣
Tin vào những gì mà Allah đã gọi tên cho các Kinh Sách của Ngài, như Thiên Kinh Qur'an, là Kinh Sách được ban xuống cho vị Thiên Sứ của chúng ta Muhammad ﷺ, Kinh Tawrah (Cựu Ước) là Kinh Sách được ban xuống cho Sứ Giả Musa (Moses) [cầu xin bình an cho Người], và Kinh Injil (Tân Ước) là Kinh Sách được ban xuống cho vị Sứ Giả Isa (Giê Su) [cầu xin bình an cho Người].
٤
Chúng ta tin tưởng vào những thông tin có trong các quyển Kinh Sách trước nếu chúng được xác thực bởi Thiên Kinh Qur'an và Sunnah, chúng ta phủ nhận những gì mà Thiên Kinh Qur'an và Sunnah đã phủ nhận về chúng, và chúng ta giữ im lặng về phần còn lại, không tin tưởng cũng không phủ nhận.

Chúng ta nhìn nhận các quyển Kinh Sách trước như thế nào?

Tín đồ Muslim tin rằng Kinh Tawrah (Cựu Ước) được ban xuống cho Thiên Sứ Musa (Moses) [cầu xin bình an cho Người], Kinh Injil (Tân Ước) được ban xuống cho Sứ Giả Isa (Giê Su) [cầu xin bình an cho Người], đó là sự thật từ nơi Allah Đấng Tối Cao, hai Kinh Sách đó chứa đựng sự răn dạy, chỉ đạo, các giáo lý, các thông tin hướng dẫn và soi sáng nhân loại trong cuộc sống thế gian và Đời Sau. Tuy nhiên, Thượng Đế Allah đã thông tin cho chúng ta biết trong Thiên Kinh Qur'an rằng những người dân kinh sách trong số người dân của Do Thái và Thiên Chúa đã bóp méo và chỉnh sửa các Kinh Sách của họ, họ thêm bớt nội dung nên các Kinh Sách đó không còn nguyên thủy như Allah Đấng Tối Cao đã ban xuống.

Kinh Tawrah (Cựu Ước) hiện thời không phải là Kinh Sách nguyên thủy được Allah ban xuống cho Sứ Giả Musa (Moses) [cầu xin Bình an cho Người], Bởi những người Do Thái đã chỉnh sửa, thay đổi và bóp méo nó, họ đã thay đổi nhiều giáo điều cũng như giáo lý trong đó. Allah Đấng Tối Cao phán: (Quả thật, một nhóm trong bọn họ đã bóp méo Kinh Sách bằng chiếc lưỡi của họ. (Cho nên khi đọc), các ngươi cứ tưởng đó là điều nằm trong Kinh Sách nhưng thực chất nó không thuộc về Kinh Sách. Họ bảo đó là điều từ nơi Allah nhưng thực chất không phải đến từ nơi Allah. Họ nói dối cho Allah trong lúc họ biết rõ (sự thật)) [Chương Ali-Imran, câu: 78].

Tương tự, Kinh Injil (Tân Ước) hiện thời cũng không phải là Kinh Injin nguyên thủy mà Allah đã ban xuống cho vị Sứ Giả Isa (Giê Su) [cầu xin bình an và phúc lành cho Người], bởi quả thật những người Thiên Chúa Giáo đã thay đổi, và bóp méo, họ đã chỉnh sửa và thêm bớt nhiều giáo luật của nó. Allah Đấng Tối Cao phán về những người Thiên Chúa Giáo: (Trong số những ai đã nói chúng tôi là những tín đồ Thiên Chúa, TA (Allah) đã nhận giao ước của họ, nhưng họ đã quên mất một phần mà họ được nhắc nhở trong đó. Thế là TA đã gây ra giữa họ sự hận thù và oán ghét lẫn nhau cho đến Ngày Tận Thế. Và Allah sẽ cho họ biết những gì mà họ đã từng làm.) [Chương Al-Ma'idah, câu: 14].

Vì những lẽ này, chúng ta thấy những gì được gọi là Kinh Thánh Thiên Liêng trong tay những người Thiên Chúa giáo ngày nay bao gồm cả Kinh Tawrah và Injil đều chứa đựng nhiều giáo lý lệch lạc, những thông tin không đúng đắn, và những câu chuyện bịa đặt.

Mặc dù đức tin của chúng ta tin rằng Kinh Tawrah và Injil tồn tại ở ngày nay đã bị bóp méo, thay đổi như Thiên Kinh Qur'an đã thông tin, nhưng những tín đồ Muslim tôn trọng những Kinh Sách đó không xúc phạm hay báng bổ chúng; bởi vì Kinh Sách có thể vẫn còn chứa đựng trong đó một số điều còn sót lại từ lời phán của Allah chưa bị bóp méo.

Bổn phận bắt buộc của chúng ta đối với Thiên Kinh Qur'an như thế nào?

١
Bắt buộc đối với chúng ta phải yêu quý Thiên Kinh Qur'an, tôn vinh và quý trọng nó, bởi Nó là lời phán của Đấng Tạo Hóa, Đấng Toàn Năng, và Nó là lời nói chính xác và tốt đẹp nhất.
٢
Bắt buộc đối với chúng ta phải đọc Nó cùng với sự suy ngẫm về các câu và chương Kinh của Nó, chúng ta phải nghiền ngẫm về những điều răn dạy, các thông điệp cũng như những câu chuyện được kể trong Qur'an, chúng ta áp dụng vào cuộc sống của chúng ta để có thể phân biệt sự thật khỏi những điều giả dối.
٣
Bắt buộc đối với chúng ta phải tuân theo các quy định giáo luật của Nó, chúng ta phải chấp hành theo các mệnh lệnh và nguyên tắc của Nó, và phải lấy Nó làm tiêu chuẩn sống của chúng ta.

Khi Bà A-Ishah [cầu xin Allah hài lòng về Bà] khi được hỏi về đức tính và phẩm chất của Thiên Sứ ﷺ, Bà nói: «Đức tính và phẩm chất của Người là Qur'an» [Ahmad, số: 24601].

Ý nghĩa của Hadith: Rằng Thiên Sứ của Allah ﷺ, trong cuộc sống và hành động của Người, Người điều thi hành và làm theo các giáo luật của Qur'an, Người tuyệt đối tuân thủ theo Qur'an một cách hoàn toàn và tuyệt đối, và Người là tấm gương đạo đức tốt đẹp cho mỗi người chúng ta, như Allah Đấng Tối Cao phán: (Chắc chắn nơi Sứ Giả của Allah các ngươi có được một gương mẫu tốt đẹp nhất đối với những ai hy vọng về (việc gặp gỡ) Allah và Ngày (Phán Xử) cuối cùng và tưởng nhớ Allah nhiều nhất) [Chương Al-Ahzab, câu: 21].

Sự dễ dàng cho việc ghi nhớ và đọc Thiên Kinh Qur'an ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới dù với các ngôn ngữ và hoàn cảnh khác nhau là một minh chứng vĩ đại về sự bảo tồn Thiên Kinh Qur'an của Thượng Đế Allah.

Các điểm vượt trội và những điều đặc biệt của Thiên Kinh Qur'an:

Quả thật, Thiên Kinh Qur'an là lời phán của Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao, được ban xuống cho vị Sứ Giả của chúng ta, một tấm gương mẫu mực của chúng ta Muhammad [cầu xin bình an và phúc lành cho Người], và những tín đồ có đức tin tôn kính Kinh Sách này và luôn bám chặt lấy các giáo luật của Nó, cũng như luôn duy trì việc đọc, và suy ngẫm về nội dung và ý nghĩa của Nó. Chúng ta tin rằng Thiên Kinh Qur'an này sẽ hướng dẫn chúng ta trên cõi đời này và là nguyên nhân thành công của chúng ta ở cõi Đời Sau, và Thiên Kinh Qur'an có những ưu điểm và những điều đặc biệt vượt trội hơn các Kinh Sách trước đó, tiêu biểu như:

Thiên Kinh Qur'an chứa đựng một bản tóm tắt về các giáo luật của Thượng Đế.

Nó đến để hổ trợ và xác nhận lại những gì trong các Kinh Sách trước từ mệnh lệnh thờ phượng Thượng Đế Allah duy nhất, Allah Đấng Tối Cao phán: (Và TA (Allah) đã ban cho Ngươi (hỡi Muhammad!) Kinh Sách (Qur’an) bằng sự Thật, xác nhận lại các điều (mặc khải) trong Kinh Sách trước Nó (Qur'an) cũng như bảo tồn (nội dung) trong các Kinh Sách đó) [Chương Al-Ma'idah, câu: 48]. Và ý nghĩa câu: (Kinh Sách (Qur’an) bằng sự Thật, xác nhận lại các điều (mặc khải) trong Kinh Sách trước Nó (Qur'an)): tức là Nó chấp thuận những gì trong các Kinh Sách trước từ những đức tin và các thông điệp, còn ý nghĩa của câu: (cũng như bảo tồn (nội dung) trong các Kinh Sách đó): tức là đáng tin cậy và làm chứng cho những Kinh Sách trước Nó.

Bắt buộc tất cả nhân loại, với mọi dân tộc hay ngôn ngữ nào cũng phải tin tưởng vào Nó (Qur'an).

Và phải hành động theo Nó, cho dù thời đại của họ sống có cách xa với thời điểm Thiên Kinh Qur'an được mặc khải, khác với các Kinh Sách trước rằng mỗi Kinh Sách chỉ được giới hạn cho mỗi cộng đồng cụ thể, trong một giai đoạn nhất định, Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao phán: (Ngài đã mặc khải cho Ta (Thiên Sứ Muhammad) Kinh Qur’an này để Ta cảnh báo các ngươi và những ai mà Nó tiếp xúc (trong loài người và loài Jinn) [Chương Al-An-A'm, câu: 19].

3- Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao đã hứa đảm bảo sự nguyên vẹn cho Thiên Kinh Qur'an Cao Quý.

Không có một bàn tay nào có thể bóp méo, chỉnh sửa Nó, và không bao giờ có ai có thể làm được điều đó, Đấng Tối Cao phán: (Thật vậy, chính TA (Allah) đã ban Thông Điệp Nhắc Nhở (Qur’an) xuống và chính TA sẽ bảo quản Nó.) [Al-Hijr, câu: 9]. Bởi lẽ nó, tất cả mọi thông điệp trong Nó đều đúng và phải được tin tưởng một cách tuyệt đối.

Đức tin Iman nơi các quyển Kinh Sách có rất nhiều trái quả, bao gồm:

١
Biết được rằng Allah Đấng Tối Cao luôn quan tâm đến các bầy tôi của Ngài, và sự hoàn hảo của lòng thương xót của Ngài, khi Ngài gởi đến cho mỗi cộng đồng một Kinh Sách để hướng dẫn họ với Nó, và mang cho họ niềm hạnh phúc trên thế giới này và Ngày Sau.
٢
Biết được sự khôn ngoan và sáng suốt của Thượng Đế Allah trong việc ban hành các giáo luật, Ngài ban hành quy định cho mỗi cộng đồng các giáo luật phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện sống của họ, như Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao phán: (TA (Allah) đã qui định cho mỗi (cộng đồng) trong các ngươi một hệ thống luật pháp và một lề lối riêng biệt.) [Chương Al-Ma'idah, câu: 48].
٣
Tạ ơn hồng phúc và ân huệ của Allah trong việc ban xuống các quyển Kinh Sách đó, và các Kinh Sách này là Ánh Sáng, là nguồn Chỉ Đạo ở cõi trần và cõi Đời Sau, và sau đó là tạ ơn Thượng Đế Allah về các ân huệ vĩ đại này.

Bạn đã hoàn thành bài học thành công


Hãy bắt đầu bài kiểm tra