Tiếp tục học tập

Bạn chưa đăng nhập
Hãy đăng ký ngay bây giờ trên nền tảng Ta để theo dõi quá trình của bạn, thu thập điểm và tham gia các cuộc thi, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được chứng chỉ điện tử về các chủ đề bạn đã học.

Thiên Sứ [cầu xin bình an và phúc lành cho Người]

Tìm hiểu về Thiên Sứ [cầu xin bình an và phúc lành cho Người] và về tiểu sử, sứ mạng, các quyền của Người đối với cộng đồng của Người.

Những bài học

Bức thông điệp của Thiên Sứ Muhammad ﷺ.
Tiểu sử Thiên Sứ Muhammad [cầu xin bình an và phúc lành cho Người].
Những phẩm chất cao quý của Thiên Sứ Muhammad ﷺ.
Tiểu sử của Thiên Sứ [cầu xin bình an và phúc lành cho Người] sau khi đảm nhận Sứ Mạng.