Tiếp tục học tập

Bạn chưa đăng nhập
Hãy đăng ký ngay bây giờ trên nền tảng Ta để theo dõi quá trình của bạn, thu thập điểm và tham gia các cuộc thi, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được chứng chỉ điện tử về các chủ đề bạn đã học.

Sự thờ phượng [Ibaadah]

Sự thờ phượng là: Sự vâng lời tuyệt đối cùng với sự yêu thương, sự tôn kính và phục tùng, và đó là quyền của Thượng Đế Allah đối với các bầy tôi của Ngài, sự thờ phượng chỉ dành riêng cho một mình Ngài và không phải một ai khác, bao gồm tất cả những gì Allah yêu thích và hài lòng từ lời nói , hành động mà Ngài đã ra lệnh, và khuyến khích thực hiện, dù đó là những việc làm công khai như dâng lễ nguyện Salah, xuất Zakah, hành hương Hajj, hoặc những việc làm thầm kính như tình tưởng nhớ Thượng Đế Allah bằng trái tim và kính sợ Ngài, phó thác cho Ngài, cầu xin Ngài trợ giúp và những điều tương tự khác.

Những bài học

Sự thật của sự thờ phượng.
Shirk (sự tổ hợp với Thượng Đế Allah những thần linh (ai, vật) nào khác).