Tiếp tục học tập

Bạn chưa đăng nhập
Hãy đăng ký ngay bây giờ trên nền tảng Ta để theo dõi quá trình của bạn, thu thập điểm và tham gia các cuộc thi, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được chứng chỉ điện tử về các chủ đề bạn đã học.

Các chủ đề chính

Ông Abu Hurairah [cầu xin Allah hài lòng về ông] thuật lại: Quả thật, Thiên Sứ của Allah [cầu xin bình an và phúc lành cho Người] nói: «Ai tìm kiếm con đường để học hỏi kiến thức tôn giáo, Allah sẽ mở cho một con đường dễ dàng cho y đến với Thiên Đàng». [Hadith do Muslim ghi lại]